Bolagsordning för Briox AB (publ), org nr 556802-6891

§1 Firma

Bolagets firma skall vara Briox AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling och försäljning av internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokförings- och administrativa system, och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 940 000 kronor och högst 23 760 000 kronor fördelat på lägst 540 000 000 och högst 2 160 000 000 aktier.

§5 Styrelse

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

§6 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha lägst en och högst två revisorer. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§8 Anmälan om deltagande på bolagsstämma

En aktieägare som vill delta på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare önskar ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§9 Ärenden på bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman,
 2. upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. godkännande av dagordning,
 4.  val av en eller två justeringsmän,
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. beslut angående fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 8. beslut angående dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 9. beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
 10. fastställande av styrelse- och revisorsarvode,
 11. val av styrelse och, i förekommande fall, revisor eller revisionsbolag samt styrelsesuppleanter och
 12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).