Investeraravdrag

FINT AB uppfyller de villkor som finns för att företaget ska vara tillämpligt för investeraravdrag.  På grund av banksekretess och förvaltarregistrerade aktier kommer ingen kontrolluppgift att skickas ut per automatik. Finns det frågor kring detta är ni välkomna att kontakta bolaget, 0470-32 20 00 eller info@fintab.se. Vänd er i övrigt till Skatteverket med era frågor. 

Information från Skatteverket

Du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital. Du kan få avdrag på upp till hälften av din betalning för andelarna och för att du ska kunna få investeraravdraget krävs att ett antal villkor är uppfyllda. I det fall flera fysiska personer tillsammans betalar mer än 20 000 000 kronor för andelar i ett och samma företag under ett kalenderår ska underlaget för investeraravdraget minskas. Du kan få avdrag med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. 
 

Investerarens villkor för att få göra investeraravdraget

  • Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.
  • Du ska ha betalat andelarna kontant.
  • Du ska ha förvärvat andelarna vid bildandet av företaget, vid en nyemission eller från en juridisk person och avse ett företag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet.
  • Andelar i en ekonomisk förening ska du ha förvärvat genom tillskott i form av medlemsinsats eller förlagsinsats. 
  • Andelarna ska innehas av dig eller av dödsboet vid betalningsårets utgång.
 
Exempel: 
 
Företaget Mindre AB erbjuder befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget för 100 kronor styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Karl tecknar sig för 500 nya aktier, och han betalar 50 000 kronor för dessa. Investeraravdragets storlek blir 25 000 kronor (hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 7 500 kronor (25 000 kr x 30 %). Begäran om investeraravdrag gör du på bilaga K11. 
 

Återföring 

 
Om du under de fem år som följer närmast efter betalningsåret avyttrar andelarna, t.ex. säljer dem eller under något av dessa år tar emot en värdeöverföring, t.ex. vinstutdelning från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp ska avdraget återföras till beskattning. Du ska också göra en återföring om företaget under de två åren närmast efter betalningsåret genomför vissa interna förvärv. Avdraget ska även återföras om du under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna. 
 
Återföring av tidigare medgett investeraravdrag gör du på bilaga K11. 
 
För mer information se Skatteverkets hemsida.