September 2012

Riktad emission om 1 MSEK i Fortnox International

september 28, 2012

Fortnox International AB (publ) tillförs 1 MSEK genom en riktad nyemission om 2 500 000 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.

Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2012. Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 2 500 000 till totalt 103 645 174, varav de nyemitterade aktierna motsvarar 2,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Aktiekapitalet ökar med 27 500 SEK.

Den riktade emissionen genomförs huvudsakligen för att stärka Bolagets likviditet och tecknas av en svensk investerare. Teckningskursen om 0,40 SEK per aktie betyder en premie om 8 procent jämfört med stängningskursen om 37 öre för Bolagets aktie tisdagen den 26 september 2012.

”Vi är i en intressant uppbyggnadsfas i Storbritannien, Tyskland och Finland som kräver att vi gör olika satsningar i marknadsföringen. Den delen är kostsam, men vi ser att utfallet väl motiverar de kostnader som läggs ned.” säger Jan Älmeby, VD Fortnox International i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)
Tel: 0708‐37 32 55
jan.almeby@fortnoxinternational.se

Ladda ner pressmeddelandet 

Fortnox International AB (publ) – Bokslutskommuniké januari – december 2011

september 02, 2012

 


Fjärde kvartalet 2011 • Nettoomsättningen uppgick till 453 tkr • Rörelseresultatet uppgick till -10 509 tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 065 tkr • Periodens resultat före skatt uppgick till -10 519 tkr • Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr • Lansering i Finland


 

 


Helåret 2011 • Nettoomsättningen uppgick till 1 728 (237) tkr • Rörelseresultatet uppgick till -14 443 (-1 112) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 014 (6 421) tkr • Periodens resultat före skatt uppgick till -14 478  (-1 146) tkr • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,11) kr


 

 

VD kommenterar:


En lyckad start

Vår första introduktion utanför Sverige blev i Finland under det fjärde kvartalet. Den har helt levt upp till våra förväntningar. Det har fungerat alldeles utmärkt att överföra konceptet till en helt ny marknad. Finland är ju också speciellt genom att landet är tvåspråkigt med finska och svenska som officiella språk. Det betyder att programmen är helt kompletta på de två språken och olika användare kan samtidigt använda var sitt språk.

Den finska lanseringen följs i slutet av februari 2012 av introduktionen i Storbritannien. Satsningen kommer att kommenteras i rapporten för första kvartalet 2012

En betydande del av utvecklingsarbetet har varit att analysera likheter och skillnader i olika länders lagar, regelverk och praxis. Detta har styrt utvecklingen på ett sätt som gör att ytterligare länder på ett effektivt sätt kan läggas till de marknader som vi redan har för avsikt att gå in i. Sammanlagt arbetar 24 personer i Fortnox International, utlandsbolagen och det delägda utvecklingsbolaget 4DS.

Genom våra dotterbolag har vi ett omfattande nätverk av lokala testpiloter från redovisningsbyråer och företag. Vi har därigenom också fått värdefull information om att våra produkter har synnerligen bra utgångsläge vid jämförelse med konkurrenterna.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)
Tel: 0708­‐37 32 55
E-post: jan.almeby@fortnoxinternational.se
 

Se Bokslutskommunikén i sin helhet