Januari 2013

Utträde ur styrelse

januari 16, 2013

Anna Wallman har på egen begäran valt att avgå som suppleant för Fortnox International AB. Anna Wallman är verksam i bolaget som extern redovisningskonsult och sköter bolagets redovisning, löner mm. Då styrelsen efter att Fredrik Persson avgick som ledamot inte var komplett hade Anna Wallman i egenskap av auktoriserad redovisningskonsult FAR inte möjlighet att sitta kvar som suppleant då det skulle innebära att hon skulle bli röstberättigad vid behov av styrelsebeslut. NGMs rekommendationer är att det endast sitter en person i styrelsen från bolagets verksam vilket också var en avgörande punkt för att besluta om utträdet. Utträdet gjordes i samförstånd med bolagets VD och styrelseordförande. 

 

Enligt bolagsordningen ska Fortnox Internationals styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter valda av bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter och suppleanter kommer inom kort. 

 

Ytterligare information: Jan Älmeby, VD Fortnox International. 0708-373255 jan.almeby@fortnoxinternational.se

Utträde ur styrelsen