Maj 2013

Publicering av prospekt avseende nyemission

maj 21, 2013

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs av svensk lag.

 

Styrelsen för Fortnox International AB (publ) (under namnändring till FINT AB) har upprättat ett prospekt med anledning av den beslutade och tidigare offentliggjorda nyemissionen. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

 

Teckningsperioden infaller mellan den 22 maj och 5 juni 2013.

 

Emissionsprospektet finns nu tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida www.fortnoxinternational.se samt på www.stockholmcorp.se. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kan laddas ner från www.fortnoxinternational.se eller www.stockholmcorp.se under teckningstiden.

 

Anmälningssedlar kan även erhållas kostnadsfritt från Mangold Fondkommission AB, telefon: +46 8 5030 1580.

 

Information om aktien

 

Handelsplats:

NGM Nordic MTF

ISIN-kod:

SE0003815786

Kortnamn:

FINT MTF

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708-37 32 55

E-post: jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Om Fortnox International

 

Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat bokföring, fakturering, tidredovisning, order och CRM som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och Scandinavian PC Systems (nuvarande Visma SPCS).

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

 

Ladda ner PDF

Fortnox International handlas utan teckningsrätt fr.o.m. 16 maj 2013

maj 15, 2013

 

  • Sista dagen för handel i aktien inklusive teckningsrätt är onsdagen den 15 maj 2013

  • Från och med torsdagen den 16 maj 2013 handlas aktien utan rätt till teckning

  • Nyemission med företräde för aktieägarna, 3 nya på 2 gamla för 0,15 SEK/aktie

  • Teckningstid 22 maj – 5 juni 2013

  • Handel med Teckningsrätter 23 – 31 maj 2013Fortnox International AB, med kortnamn FINT MTF, genomför nyemission med företräde för aktieägarna. Emissionen tillför bolaget ca 24 MSEK, före emissionskostnader, och är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiförpliktelser. För två befintliga aktier får ägarna teckna tre nya aktier för 0,15 SEK/aktie. Antalet aktier ökar med 160 155 260, från 106 770 174 till 266 925 434.
 

Handel med teckningsrätter


Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic MTF under tiden från och med den 23 maj 2013 till och med den 31 maj 2013. Aktieägare ska vända sig till sin bank eller förvaltare för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att avföras från VP-kontot.
 

Teckning utan företräde


Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske senast 5 juni 2013 genom särskild anmälningssedel som finns på bolagets hemsida (www.fortnoxinternational.se) eller Mangold Fondkommission (www.mangold.se).
 

Viktiga datum

 

15 maj 2013 Sista dagen för handel i aktien inklusive teckningsrätt
16 maj 2013 Aktien handlas exklusive teckningsrätt
20 maj 2013 Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
22 maj – 5 juni 2013 Teckningstid
23 maj – 31 maj 2013 Handel med teckningsrätter
Fr.o.m. 23 maj 2013 Handel med betalda tecknade aktier (BTA).
Ca 13 juni 2013 Offentliggörande av utfall.


Växjö den 15 maj 2013

Fortnox International AB

För ytterligare information kontakta Fortnox Internationals VD Jan Älmeby på telefon 0708-373255 eller på e-post jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Ladda ner PDF

Kommuniké från årsstämma i Fortnox International AB (publ)

maj 13, 2013

Vid årsstämma i Fortnox International AB den 13 maj 2013 beslutades bland annat följande:

Resultatdisposition


Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets förlust om 19 370 483 kronor avräknas mot balanserat resultat, varefter det fria egna kapitalet uppgår till 3 380 392 kronor.Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

 

Arvode till styrelse och revisorer


Beslutade årsstämman att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör. Beslutades att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.


 

Val av styrelse och revisorer


Omval skedde av styrelseledamöterna Assar Bolin och Jan Älmeby. Nyval till styrelseledamot skedde av Peter Lainevool. Till styrelsens ordförande valdes Assar Bolin.Utsågs till bolagets revisorer Åke Andersson och Victoria Rodin, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Ändring av bolagsordningenStämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra nedanstående paragrafer i bolagsordningen till följande lydelse

§ 1. Bolagets firma skall vara FINT AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 980 000 kronor och högst 7 920 000 kronor fördelat på lägst 180 000 000 och högst 720 000 000 aktier.

§ 5. Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

 

Företrädesemission


Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 1 761 707,871 kronor genom nyemission av högst 160 155 261 aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare att teckna de nya aktierna.

Detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras kring den 21 maj. 

Riktad emission av nya aktier med betalning genom kvittningStämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad emission mot vissa fordringsägare. Bolagets aktiekapital ökar med högst 308 000 kronor genom nyemission av högst 28 000 000 aktier.


 

Bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemission


Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission innebärande att sammanlagt högst 100 000 000 nya aktier kan komma att utges och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 100 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma samt skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och även med betalning med apportegendom eller genom kvittning.Stockholm den 13 maj 2013

Fortnox International AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner pdf