Juli 2013

Ändring av antalet aktier och röster i FINT AB

juli 31, 2013

FINT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF med kortnamn FINT MTF, meddelar härmed att antalet aktier och röster i FINT AB har ökat med 12 345 002 aktier under juli 2013, efter sista delregistreringen av genomförd företrädesemission samt kvittning av skulder. Detta motsvarar cirka 4% av det totala antalet aktier i bolaget efter ökningen. Efter att Bolagsverket under juli har registrerat aktierna, uppgår antalet aktier och röster i FINT AB till 275 197 529 och aktiekapitalet har ökat till 3 027 173 kronor.

 

Stockholm den 31 juli 2013

FINT AB (publ)

Jan Älmeby, VD

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Jan Älmeby, VD på FINT AB (publ) 

Tel: 0708-37 32 55 

E-post: jan.almeby@fintab.se

 

Om FINT

 

FINT AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat bokföring, fakturering, tidredovisning, order och CRM som nås via internet. FINT bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och Scandinavian PC Systems (nuvarande Visma SPCS).

 

Ladda ner pdf

Kallelse till extra bolagsstämma i FINT AB (publ)

juli 17, 2013

Aktieägarna i FINT AB (publ), org.nr. 556802-6891, nedan kallat FINT eller Bolaget, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 31 juli 2013 kl. 11:00 att avhållas på Stockholm Corporate Finance kontor, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Anmälan och registrering

 

För att få delta på extra bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 juli 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 25 juli 2013. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till bolaget senast måndagen den 29 juli 2013 kl. 16.00. Anmälan om deltagande sker
 

  • per post: FINT AB, Box 10, 351 06 Växjö, eller
     
  • via e-post: info@fintab.se

 

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast måndagen den 29 juli 2013 kl. 16.00.

 

Förslag till dagordning

 

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelseledamöter

8. Val av revisor och revisorssuppleant

9. Beslut om styrelsearvode

10. Stämmans avslutande

 

 

En grupp aktieägare representerande över tio procent av samtliga aktier i Bolaget har begärt att en extra bolagsstämma sammankallas för att behandla i denna kallelse angivna ärenden.

Förslag till beslut

 

Punkt 7 - Val av nya styrelseledamöter

 

Aktieägarna föreslår att Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter.

 

Då Jan Älmeby och Assar Bolin har ställt sina platser till förfogande, föreslår aktieägarana att Lars Karlsson, Hasso Wien och Joakim Lorentzon väljs till nya styrelseledamöter. Aktieägarna föreslår att Lars Karlsson väljs till styrelsens ordförande. Det noteras att aktieägaranas förslag innebär att Peter Lainevool ska fortsätta som styrelseledamot.

 

Lars Karlsson har omfattande erfarenhet från utveckling och förvaltning av bolag. Han har flera styrelseuppdrag i såväl börsbolag som onoterade bolag och sedan flera år även engagerad i utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag.

 

Hasso Wien är tysk företagare och entreprenör med svensk bakgrund. Under 70- och 80-talet byggde han efter en tid hos IBM upp ett framgångrikt IT-konsultföretag med verksamhet i flera länder med kunder som Airbus, Volkswagen, Lufthansa m.fl.

 

Joakim Lorentzon är och har varit VD i ett flertal tjänsteföretag och driver idag företag fokuserade på E-handels-lösningar och on-line-marknadsföring. Han har gedigen erfarenhet av styrelsearbete och är specialiserad inom marknad, webb och ekonomistyrning.

 

Aktieägarna anser att Lars Karlsson, Hasso Wien samt Joakim Lorentzon har de rätta kvalifikationerna, god kunskap om Bolaget och utgör ett värdefullt tillskott till styrelsen. Förutsatt att bolagsstämman väljer de föreslagna styrelseledamöterna i enlighet med aktieägarnas förslag kommer styrelsen att fram till nästa årsstämma bestå av Lars Karlsson (ordförande), Hasso Wien, Joakim Lorentzon och Peter Lainevool.

 

Punkt 8 - Val av revisor

 

Aktieägarna föreslår att Bolaget intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor jämte en suppleant samt att nuvarande revisorer, Åke Andersson och Victoria Rodin, entledigas.

 

Grunden för att entlediga Åke Andersson och Victoria Rodin är att dessa är revisorer i Fortnox AB (publ). Aktieägarna menar att det inte är objektivt lämpligt att vara revisorer i båda dessa bolag då det finns risk för intressekonflikter mellan Fortnox AB (publ) och Bolaget.

 

Aktieägarna föreslår att stämman intill slutet av nästa årsstämma väljer det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant föreslås Björn Bergljung.

 

Punkt 9 - Beslut om styrelsearvode

 

Aktieägarna i bolaget föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Handlingar, m.m.

 

Aktieägarnas fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 7, 8 och 9 framgår ovan. De fullständiga förslagen kommer även finnas tillgängliga på Bolagets kontor i Växjö och på Bolagets hemsida, www.fintab.se , senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

 

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns 271 124 621aktier och lika många röster i FINT.

 

Växjö i juli 2013

FINT AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

peter.lainevool@sabab.se

 

Ladda ner pressmeddelandet

Ny styrelse, ny VD och ny revisor i FINT AB (publ), org nr 556802-6891.

juli 31, 2013

Vid extra bolagsstämma den 31 juli 2013 utsågs Lars Karlsson, Joakim Lorentzon, Hasso Wien och Peter Lainevool till ordinarie styrelseledamöter i FINT AB. Lars Karlsson utsågs till styrelsens ordförande. Vid stämman valdes också det registrerade revisonsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisonsbyrå med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor och med Björn Bergljung som revisorssuppleant.

 

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Camilla Jarnemyr till t f Verkställande direktör i bolaget från och med den 1 augusti 2013.

 

Camillas nuvarande roll är CQO, kvalitetsansvarig och COO, operativt ansvarig på FINT. Hon har spelat en viktig roll för utvecklingen av bolaget. Camilla har över 20 års erfarenhet från programvarubranschen där de senaste 10 åren har varit i ledande befattningar. Camilla har tidigare arbetat på SPCS AB (nuvarande Visma Spcs), Bluegarden AB och Fortnox AB.

 

”Det är med stor ödmjukhet jag antar utmaningen att tillträda som tf VD på FINT AB. Jag har sedan många år insett att jag brinner för mitt arbete inom programvarubranschen och jag känner mig hedrad att bli tillfrågad till ett så ansvarsfullt uppdrag”, säger Camilla Jarnemyr.

 

”Efter några spännande år med FINT lämnar jag nu bolaget i goda händer. Alla medarbetare har varit mycket engagerade i vårt arbete att anpassa Fortnox program till marknaderna Storbritannien, Tyskland och Finland. Programmen hävdar sig mycket bra i konkurrensen och min tro är att FINT kommer att gå en bra framtid till mötes. Camilla kan FINT utan och innan och har alla möjligheter att föra stafettpinnen vidare i den fortsatta konkurrensen om förstaplatsen. Jag önskar henne lycka till”, säger Jan Älmeby.

 

”Det har varit en ära och en otroligt spännande resa att arbeta tillsammans med Jan Älmeby i alla dessa år på SPCS (numera Visma Spcs), Fortnox och nu FINT. Jan har visat vägen och gett oss fantastiska förutsättningar att även lyckas med lanseringen av Fortnox webbaserade programvaror ute i Europa. Detta ska jag nu tillsammans med en mycket engagerad och kompetent personalstyrka göra mitt bästa för att förvalta och vidareutveckla”, avslutar Camilla Jarnemyr.

 

Den största styrkan med Fortnox produkter är den breda produktportföljen samt prisbilden och att produkterna är integrerade med varandra på ett intelligent sätt. Ser vi till Sverige och Fortnox så vet vi hur fantastiskt bra produkterna passar både små- och medelstora företag samt inte minst redovisnings- och revisionsbyråer. Produkterna är nu redo för våra marknader i Finland, Storbritannien och Tyskland och med de planerade marknadsaktiviteterna ser hösten spännande ut.

 

Växjö i juli 2013

 

FINT AB (publ) 

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta: Lars Karlsson, lasse.arnas@telia.com eller Jan Älmeby jan.almeby@telia.com eller Camilla Jarnemyr,camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Ladda ner pdf

Fortnox International senarelägger bokslutskommunikén till den 28 februari

juli 02, 2013

Fortnox International AB (publ) har beslutat att senarelägga sin bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2012, från tidigare meddelat den 7 februari 2013 till nytt datum den 28 februari. Styrelsen beklagar förseningen. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708-373255

jan.almeby@fortnoxinternational.se

Läs som PDF