September 2013

FINT AB (publ) – Org.nr: 556802-6891 Delårsrapport april – juni 2013

september 13, 2013

Andra kvartalet 2013

• Nettoomsättningen uppgick till 1 180 
(685) tkr
• Rörelseresultatet uppgick till -5 483 
(-5 627) tkr 
• Kassaflödet från den löpande 
verksamheten var -5 067 (-3 893) tkr 
• Periodens resultat före skatt uppgick till 
-5 823 (-5 655) tkr 
• Resultat per aktie uppgick till -0,02 
(-0,06) kr 

Första halvåret 2013

• Nettoomsättningen uppgick till 2 304 
(1 544) tkr
• Rörelseresultatet uppgick till -8 327
(-10 044) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 677 (-8 313) tkr 
• Periodens resultat före skatt uppgick till -10 137 (-10 126) tkr 
Resultat per aktie uppgick till -0,04 
(-0,10).

 


VD kommenterar:

 

Ny ledning och fortsatt bearbetning av marknaderna

Vid årsstämman den 13 maj 2013 i Fortnox International AB beslutades att bolaget skall byta namn till FINT AB. Namnbytet registrerades den 10 juni 2013 hos Bolagsverket.

Från och med den 1 augusti har bolaget ny styrelse och ny verkställande direktör. En grundläggande genomlysning av verksamheten med fokus på marknads- och försäljningsaktiviteter samt kapitalbehov har genomförts.

Verksamheten under andra kvartalet har inneburit fortsatt bearbetning av redovisningsbyråer och mindre företag. Bearbetning har gjorts med mycket små resurser, då emissionen inte blev klar förrän i slutet av juni. 

Den hittills blygsamma försäljningen under 2012 och första halvåret 2013 är dock av tillräcklig omfattning, för att ledningen med säkerhet kan göra bedömningen, att erbjudandet och produktsortimentet är ytterst konkurrenskraftigt både avseende omfattning, funktionalitet och pris.

En aktiv och strukturerad satsning på marknads- och säljaktiviteter är av högsta prioritet för den nya ledningen och en sådan är nu påbörjad i Tyskland, Storbritannien och Finland.

Mot bakgrund av att det endast är någon procent av de små- och medelstora företagen på våra marknader, som idag har en internetbaserad lösning, så har förseningarna, orsakade av bolagets svaga finanser, ändå inte fått någon avgörande betydelse för möjligheterna att lyckas på längre sikt.
 

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG

 

TKR Q2 2013 Q2 2012 Helår 2012
Nettoomsättning 1 180 685 2 525
Rörelseresultat -5 483 -5 627 -24 518
Resultat före skatt -5 823 -5 655 -25 135
Periodens -5 823 -5 701 -25 103
Resultat per aktie SEK -0,02 -0,06 -0,26

 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING


Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -5 067 (-3 893) tkr.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 10 943 (10 911) tkr varav 9 799 (10 066) tkr är hänförligt till moderbolagets aktieägare och 1 144 (845) tkr hänförligt till innehavare utan bestämmande inflytande. Per 2013-06-18 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 23 412 tkr och ökade aktiekapitalet till 2 891 377,797 kr. Antal aktier uppgår efter nyemissionen till 262 852 526 st.

Per den 30 juni 2013 uppgick de långfristiga skulderna till 6 155 (32) tkr och de kortfristiga skulderna uppgick till 16 984 (10 869) tkr. Likvida medel uppgick till 14 435 (586) tkr och soliditeten var 25,1 (46,1) procent vid periodens utgång. 

Per den 1 augusti uppgick likvida medel till ca 6 700 tkr. Oreglerade externa skulder, uppkomna innan den 30 juni 2013, uppgick vid samma tidpunkt till ca 2 700 tkr.

Med hänsyn till hur verksamheten förväntas utvecklas under den återstående delen av 2013 och med hänsyn till de finansieringsmöjligheterna som finns, är styrelsens och ledningens bedömning att bolagets fortsatta drift är säkerställd.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG


2013-07-02 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 3 400 tkr och 2013-07-16 genomfördes ytterligare en nyemission som tillförde bolaget 611 tkr. Totalt sett tillförde emissionerna 135 795 kr i aktiekapital och antalet aktier utökades med 12 345 002 st. Aktiekapitalet uppgår därefter till 3 027 172,819 kr fördelat på 275 197 529 st aktier, en var med ett kvotvärde om 0,011 kr.

Vid extra bolagsstämma den 31 juli 2013 utsågs Lars Karlsson, Joakim Lorentzon, Hasso Wien och Peter Lainevool till ordinarie styrelseledamöter i FINT AB. Lars Karlsson utsågs till styrelsens ordförande. Vid stämman valdes också det registrerade revisonsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisonsbyrå med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor och med Björn Bergljung som revisorssuppleant.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Camilla Jarnemyr till t f Verkställande direktör i bolaget från och med den 1 augusti 2013.
 

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

 

Kvartal 3 för 2013
29 november 2013
Bokslutskommunikén för 2013
28 februari 2014

Växjö den 13 september 2013
FINT AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, t f VD FINT AB (publ)
Tel: 0470-32 20 00
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se


Klicka på länken nedan för att hämta rapporten i sin helhet

Ladda ner