November 2013

FINT GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OM 26 MSEK.

november 26, 2013

FINT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF med kortnamn FINT MTF, har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 100 miljoner aktier till kvalificerade investerare i Sverige. Nyemissionen genomfördes till ett pris per aktie om 0,26 SEK genom en bookbuilding-process, vilken tillför bolaget 26 MSEK före emissionskostnader.
 

Bakgrund


FINT AB har genom avtal med Fortnox AB, exklusivt licensrättigheterna att marknadsföra det i Sverige så framgångsrika internetbaserade affärssystemet under varumärket Fortnox i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen. 

Den 1 augusti 2013 tillträdde en ny styrelse och ny verkställande direktör. En grundläggande genomlysning av verksamheten med fokus på marknads- och försäljningsaktiviteter samt kapitalbehov genomfördes. Bedömningen var att erbjudandet och produktsortimentet är ytterst konkurrenskraftigt både avseende omfattning, funktionalitet och pris. En aktiv och strukturerad satsning på marknads- och säljaktiviteter är av högsta prioritet och det är mot denna bakgrund som kapitalanskaffningen genomförs.

”Jag välkomnar de nya aktieägarna och är glad att få in finansiellt starka och långsiktiga privatinvesterare i bolaget”, säger styrelseordföranden Lars Karlsson.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1,1 MSEK genom emission av 100 miljoner aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i FINT AB till 4 127 172,819 SEK fördelat på 375 197 529 aktier.

Syftet med styrelsens beslut att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med årsstämmans bemyndigande av den 13 maj 2013 är, att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att snabbt erhålla tillräckliga finansiella resurser för den internationella expansionen och att bredda ägarstrukturen.
 

Rådgivare


Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:

Camillla Jarnemyr tf VD FINT AB (publ)
Tel 0763-454114
camilla.jarnemyr@fintab.se


Lars Karlsson, styrelseordförande FINT AB (publ)
Tel 0709-611339
lasse.arnas@telia.com


 

Om FINT


FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning- och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.
 

Om Stockholm Corporate Finance


Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

www.stockholmcorp.se

FINT AB (publ) – Delårsrapport juli – september 2013

november 29, 2013

Tredje kvartalet 2013


• Nettoomsättningen uppgick till 
530 (580) tkr
• Rörelseresultatet uppgick till 
-4 334 (-3 464) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 916 (1 481) tkr 
• Periodens resultat före skatt uppgick till 
-4 390 (-3 486) tkr 
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) kr 

Januari - September 2013


• Nettoomsättningen uppgick till 
2 834 (2 124) tkr
• Rörelseresultatet uppgick till 
-12 661 (-11 109) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var -16 593 (-4 433) tkr 
• Periodens resultat före skatt uppgick till 
-14 527 (-11 212) tkr 
• Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,11) kr

 


VD kommenterar:

 

Ökade satsningar på marknads- och försäljningsaktiviteter med fokus på Tyskland


Det kapital som tillförts bolaget genom emissionerna i slutet av andra och i början av tredje kvartalet, har den tidigare styrelsen och ledningen till största delen använt till betalning av bolagets skulder. Nettolikviditeten per den 1 augusti, när den nya styrelsen och ledningen tillträdde, uppgick endast till ca 4 mkr, se Q2-rapporten. Merparten av dessa medel har under perioden använts för satsningar på marknads- och säljaktiviteter.

Under kvartalet har en aktiv och strukturerad satsning på marknads- och säljaktiviteter påbörjats i Tyskland, Storbritannien och Finland. Dotterbolagen har fått resurser för att planera och genomföra satsningarna och de första aktiviteterna kom igång i slutet av kvartalet, varför effekterna på försäljningen under kvartalet är små.

Ett 20-tal redovisningsbyråer har tillkommit under perioden framför allt i Tyskland. Arbetet med att etablera samarbeten med större ISP-bolag utvecklas enligt plan.

Verksamheten i svenska FINT AB (moderbolaget) har omorganiserats och styrts upp. En ny ledningsorganisation har kommit på plats och likaså rutiner för rapportering och intern kontroll. Den tyska organisationen har förstärkts under hösten och 2 personer har anställts framför allt på marknads- och försäljningssidan. Vidare har en ny CEO tillträtt i det tyska bolaget den 1 september.

Under perioden har FINT AB bytt leverantör av hosting- och drifttjänster. Från och med den 1 november har därigenom kostnaderna för hosting och drift minskat med ca 150 000 SEK per månad. Åtgärder har också vidtagits för att stärka och placera bolagets redovisning och administration på närmare håll, vilket också kommer att medföra såväl en bättre intern kontroll som besparingar på sikt.

Den riktade nyemission som genomfördes den 26 november, se avsnittet under rubriken ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”, gör att påbörjade offensiva satsningar nu kan fullföljas. Det tillförda emissionskapitalet kommer i huvudsak att användas till marknads- och försäljningssatsningar samt till underhåll och vidareutveckling av produkterbjudandet.
 

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG
TKR Q3 2013 Q3 2012 Helår 2012
Nettoomsättning 530 580 2 525
Rörelseresultat -4 334 -3 464 -20 758
Resultat före skatt -4 390 -3 486 -21 375
Periodens resultat -4 390 -3 595 -21 343
Resultat per aktie -0,01 -0,03 -0,19


 

Kassaflöde och finansiell ställning


Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -13 916 (1 481) tkr. 
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 18 305 (15 194) tkr varav 19 214 (14 493) tkr är hänförligt till moderbolagets aktieägare och -909 (701) tkr hänförligt till innehavare av icke bestämmande inflytande. Under tredje kvartalet genomfördes två nyemissioner som tillförde bolaget 3 635 tkr och ökade aktiekapitalet till 3 027 172,819 kr. Antal aktier uppgår efter nyemissionen till 275 197 529 st. Kostnaden för nyemissionen uppgick till 376 tkr.
Per den 30 september 2013 uppgick de långfristiga skulderna till 6 229 (32) tkr och de kortfristiga skulderna uppgick till 10 162 (13 440) tkr. Likvida medel uppgick till 2 941 (469) tkr och soliditeten var 55,4 (53,0) procent vid periodens utgång. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång


FINT AB genomförde den 26 november en riktad nyemission om 100 miljoner aktier till kvalificerade investerare i Sverige. Nyemissionen genomfördes till ett pris per aktie om 0,26 SEK genom en bookbuilding-process, vilken tillför bolaget 26 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen och ledningen gör bedömningen att nyemissionen säkerställer bolagets drift under hela 2014.

Under tredje kvartalet har styrelse och ledning gjort en grundläggande genomlysning av verksamheten med fokus på marknads- och försäljningsaktiviteter samt kapitalbehov. Bedömningen är att erbjudandet och produktsortimentet är ytterst konkurrenskraftigt både avseende omfattning, funktionalitet och pris. En aktiv och strukturerad satsning på marknads- och säljaktiviteter är av högsta prioritet och det är mot denna bakgrund som kapitalanskaffningen har genomförts.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1,1 MSEK genom emission av 100 miljoner aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i FINT AB till 4 127 172,819 SEK fördelat på 375 197 529 aktier.

Vidare har FINT AB per den 28 november förvärvat samtliga aktier i dotterbolaget Four Divided by Six AB till nominellt värde. Personalen i Four Divided by Six AB övergår från och med den 1 december till egen verksamhet, med vilken FINT AB kommer att ingå ett samarbetsavtal som säkerställer behovet av utvecklingsresurser.
 

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

 

Bokslutskommunikén för 2013
 
28 februari 2014Informationen är sådan som FINT AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 29 november 2013.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Växjö den 29 november 2013
FINT AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, t f VD FINT AB (publ)

Tel: 0470-32 20 00
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Ladda ner PDF