Februari 2014

FINT AB (publ) – Bokslutskommuniké 2013

februari 28, 2014

Fjärde kvartalet 2013


• Nettoomsättningen uppgick till 
727 (401) tkr
• Rörelseresultatet uppgick till 
-4 364 (-9 694) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 316 (3 695) tkr 
• Periodens resultat före skatt uppgick till 
-4 100 (-10 163) tkr 
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) kr 

Januari – December 2013


• Nettoomsättningen uppgick till 
3 561 (2 525) tkr
• Rörelseresultatet uppgick till 
-17 026 (-20 757) tkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var -26 909 (-738) tkr 
• Periodens resultat före skatt uppgick till 
-18 627 (-21 374) tkr 
• Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,19) kr

 


VD kommentar:

 

Fortsatt ökning på sälj- och marknadsaktiviteter med nya kanaler


Summerat 2013 kan vi konstatera att den genomförda emissionen i slutet av året gjorde att vi kunde fortsätta satsningen på ett aktivt och strukturerat sälj- och marknadsföringsarbete i betydande omfattning i Tyskland, Finland och England. Vi är väl medvetna om och har respekt för att det tar tid att bygga upp ett varumärke på nya marknader, vilket vi har erfarenhet ifrån på den svenska marknaden. Vi är dock optimistiska. Vi vet att vi har bra produkter som håller hög kvalité och att vi har en bra prisbild. Alla tecken tyder också på att fler och fler väljer att arbeta med molnbaserade tjänster vilket stärker vår ställning vid valet av redovisningsprodukter.

Idag har vi ca 120 samarbetsavtal klara med byråpartners. Bearbetningen av marknaden via dessa redovisnings- och revisionsbyråer kommer därför fortsättningsvis vara en av huvudaktiviteterna under 2014. Under fjärde kvartalet togs beslut om att påbörja bearbetningen av våra målgrupper genom en ny marknadskanal, vilket föranlett ett påbörjat samarbete med ISP-partners (Internet Service Providers). I dessa lösningar arbetar kunden med Fortnox produkter i en så kallad portal där även andra produkter exempelvis e-post, kalender, arkivering mm finns tillgängliga. Vi har genom detta beslut tagit ett viktigt steg för att snabbare och säkrare nå en stor del av vår marknad, en satsning som kommer få stort fokus under 2014.
Under året togs även ett strategiskt beslut att byta partner kring drift- och serverlösningar. Detta genomfördes under tredje kvartalet och sänker årskostnaderna med drygt 1,5 miljoner SEK.

Produktintäkterna har under 2013 ökat med drygt 685 % jämfört med föregående år. Intäkterna är utifrån mycket låga nivåer, men visar ändå att de satsningar som nu görs ger effekt. Försäljningsutvecklingen under 2014 förväntas att förbättras avsevärt. 

Avgörande är också förmågan att få nya så kallade ”trial-kunder”, kunder som testar våra produkter. Antalet ”trial-kunder” ökar kontinuerligt och uppgick per den sista december till ca 700.
Vi ser fram emot ett givande 2014 för FINT AB och alla aktieägare. Med fokus, målmedvetenhet och envishet skall vi öka antalet Fortnox-kunder signifikant i Tyskland, Finland och England.

Växjö den 28 februari 2014
FINT AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)
Mobil: 0763-454114
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Ladda ner pdf

Camilla Jarnemyr blir ordinarie VD och koncernchef

februari 28, 2014

Styrelsen i FINT AB beslutade den 27 februari 2014 att utse Camilla Jarnemyr till ordinarie VD och koncernchef i FINT AB. Camilla har många års erfarenhet från branschen i olika ledande befattningar och har sedan den 1 augusti 2013 varit tf VD i bolaget.

 

”Det är med stor tillfredställelse som styrelsen konstaterar att Camilla har antagit utmaningen som VD i bolaget. Camilla har, med sin trygghet, målmedvetenhet och krav på kvalitet, under sin period som tf VD i allra högsta grad bidragit till stabilitet och god ordning, en utmärkt grund för våra fortsatta satsningar”, understryker Lars Karlsson, styrelseordförande FINT AB (publ).

 

”Jag är mycket glad och stolt över att ha fått frågan och förtroendet från styrelsen. Framtiden ligger i att arbeta i molnet med sitt företags administration, vilket statistiken visar även ute i Europa. Med en bra prisbild och vår produktbredd är vi starka konkurrensmässigt med Fortnox internetbaserade produkter. Jag är ödmjuk inför uppgiften och det känns fantastiskt att få vara med och leda bolagets internationella satsning ”, säger Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ). 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Karlsson, styrelseordförande

Mobil: 0709-611339

E-post:lasse.arnas@telia.com

 

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)

Tel: 0470-32 20 00

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Ladda ner pdf