April 2014

Välkommen till årsstämma i FINT AB (publ) den 16 maj 2014

april 15, 2014
Styrelsen i FINT AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till årsstämma fredagen den 16 maj 2014 klockan 15.00 hos Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30.
 
Rätt att delta
 
Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014 (avstämningsdag är lördagen den 10 maj 2014); samt senast måndagen den 12 maj 2014 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till FINT AB, ”Årsstämma”, c/o Videum Science Park, 351 96 Växjö eller via e-post till info@fintab.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.
 
Förslag till dagordning vid årsstämman
 
1. Öppnande av stämman 
 
2. Val av ordförande vid stämman 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
4. Godkännande av dagordning 
 
5. Val av en eller två justeringsmän 
 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 
 
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 
13. Val av styrelse och revisor
 
14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
 
15. Beslut om emissionsbemyndigande 
 
16. Avslutande av stämman 
 
Övrigt
 
Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även publiceras på bolagets hemsida www.fintab.se under sektionen Pressmeddelanden samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2014. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet den 17 februari 2014. 
 
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 15.00 tisdag den 15 april 2014.
 
Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)
Mobil: +46 763 454 114
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se
 
 
 
Om FINT
FINT AB (publ) är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Aktierna i FINT är listade på Nordic MTF, en alternativ marknadsplats (dvs. icke-reglerad marknad) som drivs av Nordic Growth Market (NGM) AB. För ytterligare information besök vår hemsida www.fintab.se.