Augusti 2014

FINT AB (publ) – Delårsrapport april – juni 2014

augusti 28, 2014

Andra kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 
  Produktintäkter 179 (51) tkr 
  Konsultintäkter 0 (1130) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 089 (-5 483) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 984 (-5 067) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -5 482 (-5 823) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) krFörsta halvåret 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 
  Produktintäkter 349 (137) tkr 
  Konsultintäkter 0 (2166) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 382 (-8 327) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 044 (-2 677) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -10 775 (-10 137) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) krstat

VD kommenterar:
 

Fortsatt anpassning av programvaran och satsning på OX


Bolagets försäljning under kvartalet har varit svag. Investeringar för anpassning och vidareutveckling har varit omfattande. Personal har fokuserat på färdigställande av 
Open-Xchange version av Fortnox programvara. Följderna här av är att försäljningen i Tyskland har försenats med mellan 4-6 månader och att kostnaderna i koncernen har ökat med ca 2 MSEK i förhållande till budget. Finland utvecklas i stort enligt plan. 
Omsättningen i andra kvartalet för Tyskland påverkas av en prissänkning som genomförts på grund av konkurrenssituationen. I Storbritannien har flera kunder årsabonnemang vilket påverkar omsättningen mellan kvartalen. Antalet kunder ökar i såväl Tyskland som i Storbritannien.
 

Samarbetet med Open-Xchange


Under Q1 skrev FINT ett omfattande samarbetsavtal med Open-Xchange (OX). Avtalet innebär att Bolaget tillsammans med OX ska kunna erbjuda en integrerad lösning av Fortnox programvara i OX App Suite i två varianter; en så kallad Freemium- och en Premiumlösning. FINT har gjort bedömningen att avtalet har ett betydande värde för bolaget och har därför beslutat att ägna all kraft under Q1 och Q2 åt att färdigställa produkter på avtalad tid. Bakgrunden är att OX är en mycket stor aktör i Tyskland med ca 10 miljoner tyska kunder, varav ca 1 miljon är presumtiva kunder på Fortnox programvara.
OX kommer i sin tur bland annat att sälja ”suites” med licenser om 2000 st/suites till stora återförsäljare som 1&1, Web.com, Endurance, Strato med flera på den tyska marknaden. Den 18 september 2014 är det Kick-Off för lanseringen av de nya programversionerna via OX. Bolaget och OX har stora förväntningar på en snabb försäljningsutveckling. Mer information om OX hittas i faktarutan nedan och på www.open-xchange.com
 

Stor potential med OX även utanför Tyskland


Den stora satsning som Bolaget nu gör tillsammans med OX, är inte enbart motiverad av marknadspotentialen och möjligheterna i Tyskland. Utvecklingen och anpassningarna har gjorts på ett sådant sätt, att Bolaget relativt enkelt kan genomföra motsvarande satsningar med OX i andra länder, bland annat i Storbritannien och i Polen. 
 

Finland


Finland är den marknad som har utvecklats bäst. Varumärket Fortnox börjar bli etablerat och försäljningen har en stabil positiv utveckling, om än fortfarande på en för låg nivå. Flera större affärer har gjorts, vilka ännu inte syns i försäljningen, då de installeras först i slutet av året och i början på nästa år. En ökad satsning på redovisningsbyråer planeras inför hösten och vintern och enligt planerna bör Fortnox Oy klara sitt löpande kapitalbehov från och med årsskiftet.
 

Ny spännande vidareutveckling


Flera nya moduler kommer att introduceras till hösten som en följd av samarbetet med OX, exempelvis en modul för Inköpsorder och en ny omarbetad Bankmodul. Dessa kommer att stärka vårt erbjudande ytterligare, då de är starkt efterfrågade av marknaden.

Nya hemsidor kommer också att lanseras under hösten med ett helt nytt och mer modernt utseende. Trafiken till hemsidorna är viktig och därför har vi gjort stora ansträngningar för att uppnå detta. Vi arbetar nu med samma varumärke även grafiskt som Fortnox i Sverige och samarbetet med Sverige har fördjupats när det gäller marknadsföring. 
 

Viktig höst och vinter


Att utveckla och anpassa programvaror till andra länders regelverk och arbetssätt är tidskrävande och kostsamt och det kräver uthållighet och tålamod. Detta hoppas vi att våra aktieägare är beredda att stötta oss med. 
Men vi vet också att det är lika tufft för våra konkurrenter och att det tog tid att bryta igenom och bli en etablerad aktör även i Sverige.
Vi är fortsatt positiva till våra marknader och är övertygade om att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande och en framgångsrik partnerstrategi.
Därför ser vi hösten och vintern som en viktig period att inte bara lyckas med Open-Xchange samarbetet, utan även med våra övriga prioriterade aktiviteter för att få många nya kunder och byråpartners.

 

Ladda ner pdf

 

Växjö den 28 augusti 2014

FINT AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se