November 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport juli-september 2014

november 27, 2014

Tredje kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till:
  • Produktintäkter 196 (105) tkr
  • Konsultintäkter 0 (425) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 478 (-4 334) tkr 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 499 (-13 916) tkr 
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -5 765 (-4 390) tkr 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,01) kr 

Januari-September 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till:
  • Produktintäkter 545 (243) tkr
  • Konsultintäkter 0 (2591) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -16 860 (-12 661) tkr 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 542 (-16 593) tkr 
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -16 541 (-14 527) tkr 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) kr 

oupQ314

VD kommentar:

VD kommentar: FINT befinner sig i ett mycket spännande skede. Vi har under rapportperioden ökat vår försäljning i Tyskland med 74 % , Storbritannien med 220 % och Finland med 82 % jämfört med samma period förgående år. Totalt hittills under året har vi på våra marknader ökat försäljningen med 124 %, vilket visar att det finns ett stort intresse för Fortnox produkter, även om ökningen ska ses utifrån relativt låga ingångsvärden. Vi ser att efter regelverksanpassning och annan viktig nyutveckling, så blir produkterna mer och mer intressanta för både revisions- och redovisningsbyråer, strategiska samarbetspartners och slutkunder.

Under andra kvartalet i år ingick vi i ett samarbetsavtal med en av Europas största leverantörer inom onlinebaserade program för kommunikation, samarbetes- och produktivitetsförbättringar – Open-Xchange. Open-Xchange, med sina totalt 100 miljoner kunder varav cirka 10 miljoner i Tyskland, delägs av internetjätten United Internet AG. United Internet AG, med innehav som Rocket Internet och Versatel GmbH, är noterat på Frankfurtbörsen och har ett marknadsvärde uppgående till cirka 7,2 miljarder Euro. United Internet är en mycket stor aktör med en inflytelserik position i Europa och i Tyskland i synnerhet.

Genom samarbetsavtalet får vi tillgång till Open-Xchange och deras väl etablerade samarbetspartners, vilket ger FINT alla förutsättningar att få ett snabbt genomslag på den tyska marknaden, något som vanligtvis kan ta mycket lång tid. Jag tror att detta mycket speciella samarbete ger oss en unik möjlighet att på relativt kort tid uppnå betydande försäljning och etablering av Fortnox varumärke på den tyska marknaden. Samarbetet med Open-Xchange har inte påverkat några intäkter under rapportperioden.

Ingåendet av avtalet med Open-Xchange medförde att stora delar av våra resurser under våren och sommaren fick omdirigeras till anpassning av FINTs programvara till Open-Xchanges programportfölj: OX App-Suite. Läs gärna mer om Open-Xchange på www.Open-Xchange.com.

Anpassningen av programvarorna medförde att utvecklingskostnader under denna period ökade samt att säljresurserna och därmed försäljningstillväxten blev lidande. Jag gör nu bedömningen att vi fortsättningsvis kan hålla nere utvecklingskostnaderna på en normal och stabil nivå och åter fokusera våra resurser på försäljning.

FINT kommer nu fortsätta med sin offensiva försäljningssatsning via hemsidor, egna säljare och revision- och redovisningsbyråer på samtliga marknader. FINT har idag avtal med drygt 100 byråer, varav ca 60 aktiva ur försäljningssynpunkt, en siffra som jag räknar med kommer att öka under nästkommande år genom våra planerade försäljningsaktiviteter.

Genom vårt licens- och samarbetsavtal med Fortnox AB arbetar vi numera med samma varumärke och grafiska profil som Fortnox i Sverige. Det ger ett professionellt intryck samt ökad varumärkeskännedom oberoende av geografisk placering. Allteftersom Fortnoxvarumärket etableras på den tyska marknaden, genom bl a samarbetet med Open-Xchange, är det inte ett orimligt antagande att vår egen marknadsföring och införsäljning förenklas och kan genomföras till en lägre kostnad än vad som ursprungligen antagits.

Jag vill även informera FINTs aktieägare att utvecklingen i Finland är fortsatt positiv efter några trevande år. Utvecklingen har börjat ta fart och Fortnox OY, i befintlig verksamhet, förväntas redan nästa år vara kassaflödespositivt. Detta är mycket glädjande och visar att försäljningstillväxten inte alltid på kort sikt påverkas av marknadsbearbetning utan fordrar etablerade distributionskanaler till kund. Vi har en konkurrenskraftig och prisvärd produkt på samtliga av våra marknader.

Vi har en stark partner i första hand i Tyskland. Vi kommer att fokusera på Storbritannien och Polen i nästa steg. Och med en årlig tillväxt av molntjänster på den tyska marknaden överstigande 50 procent, tillsammans med övriga förutsättningar, känner jag att FINT är på rätt spår.

Som VD för Bolaget kommer jag och mina medarbetare att göra vårt yttersta för att ta tillvara på de förutsättningar, som vi under det senaste året arbetat så hårt med att skapa.

Vänliga hälsningar

Camilla Jarnemyr

Pressmeddelande (pdf) Delårsrapport juli-september 2014 (pdf)

FINT: Styrelsen offentliggör informationsmemorandum i samband med bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 22,5 MSEK

november 26, 2014

Styrelsen för FINT AB (publ) har publicerat en Informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission om cirka 22,5 MSEK. Informationsmemorandumet kommer under teckningsperioden 27 november – 11 december 2014 att finnas tillgänglig på FINTs hemsida, www.fintab.se.

Bakgrund

Styrelsen för FINT AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 22,5 MSEK. Styrelsens emissionsbeslut godkändes av en extra bolagstämma den 20 november 2014.

Företrädesemissionen är till 80 % säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium. Samtliga medlemmar i Bolagets styrelse har antingen genom teckningsförbindelse eller garanti förbundit sig att deltaga i förestående företrädesemission.

De som på avstämningsdagen var aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid två (2) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 12 öre per aktie.

Emissionen sker i syfte att säkerställa kapital inför bolagets fortsatta internationella expansion. 

Ett genombrottsavtal har tecknats i Tyskland med Open-Xchange, en ledande leverantör av onlinebaserade programvaror med cirka 10 miljoner kunder i Tyskland. Open-Xchange kompletterar sin befintliga ”App-Suite” med en integrerad version av FINTs programvara och erbjuder denna till cirka en miljon kunder inom FINTs målgrupp. Denna kompletterande försäljningskanal förväntas bidra till ett signifikant snabbare genomslag på den tyska marknaden.

I konkurrens med flera parter har vi tecknat avtal med Open-Xchange, en av Europas ledande leverantörer av onlinebaserad programvara, som bara i Tyskland har 10 miljoner kunder varav en miljon i vår målgrupp. Denna kanal ger oss en direkt access till kunden, gör att vi snabbare etablerar oss på marknaden och kompletterar våra andra säljkanaler som går via bokföringsbyråer, revisionsbyråer och direkt mot företag. Genom att nu säkra vårt kapitalbehov kan vi fullt ut ta tillvara på denna betydande tillväxtpotential på våra marknader” säger Lars Karlsson, styrelseordförande i FINT.

Emissionslikviden understiger 2,5 miljoner Euro, varför FINT AB inte kommer att upprätta prospekt avseende företrädesemissionen.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till FINT AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Tel: 0763-454114

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressrelease (pdf) Dokument

Pressmeddelande: Kommuniké från extra bolagsstämma i FINT AB (publ)

november 20, 2014

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.

Vid extra bolagsstämma i FINT AB (publ), org.nr 556802-6891, den 20 november 2014 fattades beslut om godkännande av styrelsens beslut av den 4 november 2014 om nyemission av aktier. I enlighet med vad som kommunicerats genom ett pressmeddelande den 4 november 2014 har de som på avstämningsdagen (25 november 2014) är aktieägare företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid två (2) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 12 öre per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under perioden från och med den 27 november 2014 till och med den 11 december 2014.

Denna information lämnades till publicering kl. 16:50 (CET), torsdagen den 20 november 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Tel: +46 (0) 763 454114

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Om FINT AB

FINT AB (publ) är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i, Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetuppkopplad dator eller enhet som helst. FINTs aktier är listade på NGM Nordic MTF.

VIKTIGT MEDDELANDE

Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Pressmeddelande (pdf)

Pressmeddelande: Styrelsen beslutar om garanterad företrädesemission under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande om ca 22,5 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

november 04, 2014

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.

Sammanfattning

 • Styrelsen för FINT AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 22,5 MSEK.
 • Företrädesemissionen är till 80 % säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.
 • De som på avstämningsdagen är aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid två (2) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 12 öre per aktie.
 • Emissionen sker i syfte att säkerställa kapital inför bolagets fortsatta internationella expansion.
 • Ett genombrottsavtal har tecknats i Tyskland med Open-Xchange, en ledande leverantör av onlinebaserade programvaror med cirka 10 miljoner kunder i Tyskland. Open-Xchange kompletterar sin befintliga ”App-Suite” med en integrerad version av FINTs programvara och erbjuder denna till cirka en miljon kunder inom FINTs målgrupp. Denna kompletterande försäljningskanal förväntas bidra till ett signifikant snabbare genomslag på den tyska marknaden.

 

I konkurrens med flera parter har vi tecknat avtal med Open-Xchange, en av Europas ledande leverantörer av onlinebaserad programvara, som bara i Tyskland har 10 miljoner kunder varav en miljon i vår målgrupp. Denna kanal ger oss en direkt access till kunden, gör att vi snabbare etablerar oss på marknaden och kompletterar våra andra säljkanaler som går via bokföringsbyråer, revisionsbyråer och direkt mot företag. Genom att nu säkra vårt kapitalbehov kan vi fullt ut ta tillvara på denna betydande tillväxtpotential på våra marknader” säger Lars Karlsson, styrelseordförande i FINT.

 

Växjö, 2014-11-04 kl. 10.00 CET (GLOBE NEWSWIRE) - Styrelsen i FINT AB (publ), org.nr 556802-6891, har idag beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolaget har mottagit garantiavtal, teckningsförbindelser samt avsiktförklaringar uppgående till 80 % av företrädesemissionens högsta belopp.

 

Med anledning härav har styrelsen beslutat om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 20 november kl. 16.00 att avhållas på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

 

Bakgrund och motiv till nyemission

Bolaget har, genom avtal med Fortnox AB, exklusiva licensrättigheter för att marknadsföra och sälja det internetbaserade affärssystemet Fortnox i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen. FINT har vidareutvecklat den befintliga programvaran för att anpassa produkterna för de lokala regelverken på respektive marknad.

 

FINT AB´s dotterbolag Fortnox GmbH tecknade under Q2 2014 ett samarbetsavtal med Open-Xchange, en världsledande leverantör av onlinebaserade verktyg, program, samarbete och produktivitet. Avtalet avser initialt den tyska marknaden och innebär att Open-Xchange integrerar FINTs programvara i sin befintliga programportfölj: OX App Suite. Open-Xchange har idag 10 miljoner kunder i Tyskland varav cirka 1 miljon är presumtiva kunder till FINT. Lansering via Open-Xchange beräknas ske kring årsskiftet 2014/2015.

 

Styrelsen i FINT AB har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om 22,5 MSEK i syfte att säkerställa kapital inför bolagets fortsatta expansion i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen.

 

Open-Xchange i korthet

OX grundades 2005 med huvudkontor i Nürnberg, Tyskland. OX levererar ”Cloud- och hostingtjänster” som white-labellösningar, vilket ger tjänsteleverantörerna flexibiliteten att driva sitt eget varumärke och skapa attraktiva produktpaket. OX-portalen används idag av över 100 miljoner användare via 80 partners över hela världen. Internet AG äger 25 % av Open-Xchange. United Internet är en av Tysklands största internetbolag med ett marknadsvärde om cirka € 6,5 miljarder. United Internet äger, utöver Open-Xchange, även andelar i Open-Xchange partnern 1&1 (100 %), Versatel GmbH (100%) samt Rocket Internet (8,2 %).

 

Huvudsakliga villkor samt information om teckningsförbindelser, garantier och avsiktsförklaringar avseende företrädesemission

De som på avstämningsdagen är aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid två (2) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Genom företrädesemissionen ska bolagets aktiekapital kunna ökas med högst 2 063 586 kronor och 40 öre genom emission av högst 187 598 764 nya aktier. Teckningskursen är 12 öre per ny aktie. Teckningsperioden löper från och med den 27 november 2014 till och med den 11 december 2014, med rätt för styrelsen att förlänga teckningsperioden.

I företrädesemissionen har erhållits teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från bolagets större aktieägare samt garantiutfästelser från externa investerare och befintliga aktieägare motsvarande 80 % av företrädesemissionen.

 

Aktiestruktur och aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår idag till 4 127 172 kronor och 82 öre, fördelat på 375 197 529 aktier. Nyemissionen medför en utspädning om maximalt cirka 33 % av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan emission.

 

Preliminär tidplan avseende företrädesemission

6 november 2014 – Kallelse till extra bolagsstämma

20 november 2014 – Extra bolagsstämma fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemissionen

21 november 2014 – Sista dag för handel med aktier med rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt

24 november 2014 – Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt

25 november 2014 – Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt

27 november 2014 – Teckningsperiod och handel med teckningsrätter startar

9 december 2014 - Handel med teckningsrätter avslutas

11 december 2014 – Teckningsperiod avslutas

16 december 2014 – Offentliggörande av utfall av företrädesemission

 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare.

 

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 14 november 2014, samt (ii) senast samma dag (fredagen den 14 november 2014) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till FINT AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Videum Science park, 351 96 Växjö eller per e-post till: info@fintab.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.
 7. Stämmans avslutande.

 

Övrigt   

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 6 november 2014 och även publiceras på bolagets hemsida www.fintab.se. Annonsering om att kallelse har skett görs i Svenska Dagbladet den 6 november 2014.

Denna information lämnades till publicering kl. 10.00, tisdagen den 4 november 2014.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Tel: 0763-454114

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Om FINT AB

FINT AB (publ) är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i, Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetuppkopplad dator eller enhet som helst. FINTs aktier är listade på NGM Nordic MTF.

 

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

VIKTIGT MEDDELANDE

Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. 

Pressmeddelande (pdf) | Kallelse till stämma (pdf) | Fullmaktsformulär (pdf)