Fulltecknad Företrädesemission om 22,5 MSEK

december 17, 2014

I den fulltecknade företrädesemissionen som avslutades den 11 december 2014 tecknades samtliga erbjudna aktier. Totalt tecknades 187 598 764 aktier, varav 148 351 141 aktier med företrädesrätt (79,1%) och 39 247 623 (20,1%) aktier utan företrädesrätt. Det tecknade beloppet motsvarar 100 procent av företrädesemissionens högsta belopp om 22,5 MSEK. Företrädesemissionen var till 80 procent täckt genom teckningsförbindelser, avsiksförklaringar och garantiförbindelser. Teckningsgraden på 100 procent innebär att ingen tilldelning kommer ske till garantikonsortiet.

Företrädesmissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 2 063 586,40 SEK genom emission av 187 598 764 aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår aktiekapitalet i FINT till 6 190 759,22 SEK fördelat på 562 796 293 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,011 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltog i företrädesemissionen uppgår till cirka 33 procent.

Företrädesemissionen har skett i syfte att säkerställa kapital inför FINTs fortsatta expansion i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen.

”Det känns mycket motiverande att närmare 80 procent av företrädesemissionen är tecknad av våra befintliga aktieägare vilket visar på starkt stöd och förtroende. Jag vill också passa på att hälsa nya aktieägare välkomna till FINT AB”.
– Säger Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut under vecka 51. Handel med Betalda Teckningsaktier (BTA) kommer att ske på NGM Nordic MTF till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i januari 2015.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till FINT AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)