April 2015

Årsredovisning 2014

april 22, 2015

Årsredovisningen för 2014 finns nu tillgänglig på vår hemsida under rubriken Investerare och Årsstämma 2015, eller använd länken nedan. http://fintab.se/investerare/arsstamma-2015

Växjö den 22 april 2015

För information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)
Mobil: +46 76 345 41 14
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf) Årsredovisning 2014 (pdf)

Valberedningens förslag till årsstämman den 8 maj 2015

april 20, 2015

Valberedningens fullständiga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer, förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt förslag till val av revisor punkt 11-13:

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår 75 000 kronor i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och 300 000 kronor i arvode till styrelseordföranden.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas. Revisorernas arvode utgår mot faktura.

Nuvarande styrelsemedlem Hasso Wien har avböjt omval. Till styrelseledamöter föreslås nyval av Johan Rutgersson* och omval av Lars Karlsson, Peter Lainevool och Joakim Lorentzon. Till styrelseordförande föreslås Lars Karlsson. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget PwC väljs som revisor. Huvudansvarig revisor kommer att vara den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg.

* Johan Rutgersson, född 1978, Civilekonom. Johan är VD för Prognosia AB. Har tidigare arbetet som försäljnings- och marknadsansvarig på SAXO Privatbank och E*TRADE Sverige AB.

För information vänligen kontakta:

FINT AB
Camilla Jarnemyr, CEO
Tel: 076-345 41 14
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)

Välkommen till årsstämma i FINT AB (publ) den 8 maj 2015

april 08, 2015

Styrelsen i FINT AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till årsstämma fredagen den 8 maj 2015 klockan 15.00 hos Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2015 (avstämningsdag är lördagen den 2 maj 2015); samt senast onsdagen den 6 maj 2015 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till FINT AB, ”Årsstämma”, c/o Videum Science Park, 351 96 Växjö eller via e-post till info@fintab.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Förslag till dagordning vid årsstämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 13. Val av styrelse och revisor
 14. Beslut om emissionsbemyndigande
 15. Avslutande av stämman

Övrigt

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även publiceras på bolagets hemsida www.fintab.se under sektionen Investerare och Årsstämma 2015 samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2015. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet den 10 april 2015. Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 07.00 onsdag den 8 april 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)
Mobil: +46 76 345 41 14
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf) Kallelse (pdf)