KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FINT AB (PUBL)

maj 8, 2015

Vid årsstämma i FINT AB (publ) den 8 maj 2015 fattades huvudsakligen följande beslut:

  • Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014. Beslutades att årets negativa resultat, uppgående till -20 477 285 kronor, skulle avräknas mot balanserat resultat och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2014.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 i enlighet med revisorns tillstyrkande.
  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 525 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Beslutades att omvälja Lars Karlsson, Peter Lainevool, och Joakim Lorentzon samt nyvälja Johan Rutgersson till styrelseledamöter. Lars Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande. Noterades att Hasso Wien avböjt omval. Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PwC som revisor, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 15 procent av aktiekapitalet.

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 17 den 8 maj 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Mobil: +46 76 345 41 14
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se