Fortnox AB och FINT AB tecknar nytt tilläggsavtal

december 1, 2015

Nya förutsättningar för FINT

Fortnox AB och FINT AB har den 30 november 2015 ingått ett tilläggsavtal till det tidigare avtal som ingicks mellan bolagen i mars 2013. Syftet med det nya tilläggsavtalet är att tydligt särskilja bolagens verksamheter och varumärken samt att klargöra de framtida immateriella produkträttigheterna

Det nya avtalet ger FINT inte bara förbättrade ekonomiska förutsättningar utan också förändrade kommersiella förutsättningar. Tilläggsavtalet innebär i huvudsak följande:

Nya marknadsförutsättningar

FINTs tidigare rättigheter omfattade endast Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. Enligt det nya avtalet kan FINT nu marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster i vilka länder som helst, förutom Sverige.

Till att börja med kommer FINT att undersöka möjligheterna att relativt enkelt utvidga den ”tyska marknaden” till Österrike och Schweiz och den brittiska marknaden till att omfatta även Irland.

Vidare kommer FINT bättre att kunna möta önskemålen från OX (Open-Xchange), en av våra viktigaste samarbetspartners. OX är stora på flera marknader i bl a Europa och vill expandera vårt samarbete.

Nytt varumärke

FINT har ej längre rätt att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster under varumärket FORTNOX. Byte av varumärke skall vara genomfört senast den 28 februari 2016. FINT kommer i samband med byte till nytt varumärke också att byta firmanamn.

Nya marginalförutsättningar

Tidigare avtalade licenskostnader och minimiavgifter till Fortnox för åren 2015 till och med 2020, ersätts nu med en fast licenskostnad på 200.000 SEK per år. Resultateffekten för FINT kommer att bli betydande.

Nya finansiella förutsättningar

Den sedan tidigare upplupna skulden till Fortnox, avseende minimi-avgifter för åren 2011 och 2012, på totalt ca 10,2 miljoner SEK, återbetalas med tre miljoner sjuhundrafemtio tusen SEK (3.750.000) i december 2015 och resterande betalningar fördelas över åren 2016 till 2020.

Totalt kommer FINT, inklusive de årliga licenskostnaderna, att erlägga 9 miljoner SEK till och med år 2020, eftersom en eftergift på 1,2 miljoner SEK av skulden görs förutsatt att FINT uppfyller avtalets villkor.

Nya IP-förutsättningar

FINT har från och med den 1 januari 2021, förutsatt att skulden till Fortnox är reglerad, rätten att från Fortnox och utan kostnad, förvärva samtliga immateriella rättigheter kopplade till FINTs produkter och tjänster. Därmed upphör även den årliga licenskostnaden på 200.000 SEK.

FINT kommer i början av december, med anledning av byte av firmanamn och förslag på ny finansiering, att kalla till en extra bolagsstämma i Stockholm fredagen den 15 januari 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Karlsson, styrelseordförande FINT AB,
Tel: 070-9611 339

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB
Tel: 076-345 41 14
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)