Februari 2016

BRIOX: Bokslutskommuniké januari - december 2015

februari 18, 2016

Fjärde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 342 (218) tkr
 • Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 302 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 869 (-7 942) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 774 (-6 853) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -7 017 (-7 466) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr
 • Från första kvartalet 2015 periodiseras produktintäkterna över avtalsperioden

Januari – December 2015

 • Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 1 198 (763) tkr
 • Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 991 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 471 (-24 802) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 417 (-17 395) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -21 607 (-24 007) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) kr

VD Kommenterar:

Under fjärde kvartalet har ett större förändringsarbete påbörjats. Det tilläggsavtal som tecknats med Fortnox AB gör att Briox nu kan agera i alla länder utanför Sverige. De skulder och royalties som skulle betalas har skrivits ner med drygt 70 % och framtida royalties har strukits. Viktigt är också att vi fått kontroll över ägandefrågan till IP-rättigheterna.

Produkten håller en hög nivå och är klart konkurrenskraftig avseende funktioner och pris. Kostnadsbilden i

Briox har setts över, de två dotterbolagen i Tyskland och Finland har avvecklats och personalen är uppsagd. Även Växjökontoret har påverkats av neddragningar. Samtliga avtal har setts över och omförhandlats eller sagts upp där det varit möjligt.

Nu kvarstår arbetet med att bygga upp säljorganisationen och processerna till den nivån att vi kan skala upp försäljningen ordentligt. Det viktiga är att bolaget nu kan börja visa på verkliga framgångar här och att därigenom nå lönsamhet. Min bedömning är att förutsättningarna för detta är mycket goda.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 15 72 00
Email: johan.rutgersson@briox.se

Bokslutskommuniké (pdf)

Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)

februari 17, 2016

Nova Alandia är en av Ålands största redovisningsbyråer. Samarbetet med Briox började för ett par år sedan för att då utvärdera övergången till webbaserade program. Initialt prövades tjänsten med ett fåtal kunder, men nu används Briox system till en majoritet av Nova Alandias alla kunder. Över 250 olika kunder administreras dagligen i Briox system.

Mats Rosberg, VD på Nova Alandia, berättar:

“För ett par år sedan bestämde vi oss för att det var dags att på allvar utvärdera ifall webbaserade lösningar kunde ersätta lokalt installerade. Vi har sedan dess provat ett antal olika system, och har till slut valt att gå vidare med Briox. Avgörande var att det var enkelt att lära sig och att använda men ändå tillräckligt kraftfullt för att möta de flesta behov och önskemål. Att prisbilden dessutom var den mest attraktiva gjorde valet ännu enklare. Nu har vi fört över nästan alla våra kunder i Briox program och både vi och våra kunder är mycket nöjda med resultatet.”

Johan Rutgersson, VD på Briox, kommenterar samarbetet med Nova Alandia:

“Affären med Nova Alandia är mycket värdefull för oss. Den bekräftar att vi har ett erbjudande och ett sortiment som är modernt och attraktivt för såväl redovisningsbyråer som för de allra flesta mindre företag både på Åland och i resten av Finland. Redovisningsbranschen kommer under de närmsta åren att möta helt nya krav och förväntningar från marknaden, och där är vi väl positionerade för att erbjuda de verktyg som krävs för att vara fortsatt konkurrenskraftig.”

Mats Rosberg avslutar:

“När vi samarbetar med våra kunder i Briox program visar vi att vår ambition om att vara en modern byrå inte bara är tomma ord. Vi märker tydligt att kunderna uppskattar den tillgänglighet, flexibilitet och effektivitet som blir resultatet.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB
Tel: +46 708 157200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Styrelsen offentliggör informationsmemorandum i samband med med bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 21,1 MSEK

februari 15, 2016

Styrelsen för Briox AB (publ) (f.d. FINT AB) har publicerat ett Informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission om cirka 21,1 MSEK. Informationsmemorandumet kommer under teckningsperioden 15 februari – 29 februari 2016 att finnas tillgänglig på Briox hemsida, www.briox.se

Bakgrund

 • Styrelsen för Briox AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 21,1 MSEK. Företrädesemissionen godkändes av en extra bolagstämma den 15 januari 2016.
 • Företrädesemissionen är till 85 % säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare, bolagets ledning samt ett garantikonsortium. • De som på avstämningsdagen var aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid fyra (4) innehavda aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till teckningskursen 5 öre per aktie.
 • Emissionen sker i syfte att säkerställa kapital inför bolagets fortsatta internationella expansion. Bolaget ställer nu om organisationen att fokusera på försäljning. Bland annat har Jens Collskog, tidigare VD på svenska Fortnox, anlitats för att bygga upp satsningen på redovisningsbyråer.
 • Det nyligen tecknade tilläggsavtalet med Fortnox innebär starka förutsättningar för Briox.

”Att få kontroll på äganderätten över programvaran, ta bort kostsamma royalties samt möjligheten att agera fritt utanför Sverige innebär mycket positiva förändringar genom tilläggsavtalet med Fortnox. Nu när avtalet är på plats ligger fokus på att utveckla samarbetet med redovisningsbyråerna och partners. Även vår framtida paketering är prioriterad att se över för att långsiktigt vara konkurrenskraftiga. Vi har en stark tjänst, nu behöver vi få igång försäljningen” säger Johan Rutgersson, VD för Briox.

Emissionslikviden understiger 2,5 miljoner Euro, varför Briox AB inte kommer att upprätta prospekt avseende företrädesemissionen.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till Briox AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 15 72 00
Email: johan.rutgersson@briox.se

Viktiga datum avseende Briox AB (tidigare FINT AB) företrädesemission om 21,1 MSEK

februari 08, 2016

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är idag måndag den 8 februari 2016. Första dag för handel med bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är tisdag 9 februari 2016.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 10 februari 2016. För varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) företrädesaktie. Teckningskurs är fem (5) öre per aktie.

Teckning av aktier ska ske från och med den 15 februari 2016 till och med den 29 februari 2016. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 15 februari 2016 till och med den 25 februari 2016. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 15 februari 2016 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Rutgersson CEO Briox AB
Tel: 070-8157200
Email: johan.rutgersson@briox.se

FINT AB byter namn till Briox AB

februari 02, 2016
Vid den extra bolagsstämma som hölls den 15 januari beslutades att ändra namnet på firman. Denna ändring har idag registrerats hos Bolagsverket och är nu genomförd. Vid handel med aktien innebär detta att bolaget numer har kortnamnet BRIX på NGM. Detta är en del av den förändring som kommer framåt. Tidigare har vi varit bundna till Svenska Fortnox. Genom det tilläggsavtal vi skrev tillsammans i december så är vi nu fria att agera på samtliga marknader utanför Sverige. Dessutom tar Briox över ägandet till programvaran, något som givetvis stärker oss säger bolagets nye VD, Johan Rutgersson. Som en del av detta byter vi nu namn och profil, detta kommer synas fullt ut i slutet på februari.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, CEO Briox AB
Tel: 0708 - 157200
Email: johan.rutgersson@briox.se