Maj 2016

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

maj 13, 2016

Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016 fattades huvudsakligen följande beslut:

 • Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015. Beslutades att årets negativa resultat, uppgående till -21 583 706 kronor, skulle avräknas mot balanserat resultat och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2015.
 • Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 i enlighet med revisorns tillstyrkande.
 • Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
 • Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Beslutades att omvälja Lars Karlsson, Peter Lainevool, Johan Rutgersson och Joakim Lorentzon samt nyvälja Martin Jönsson och Anders Maiqvist till styrelseledamöter. Lars Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PwC som revisor, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.
 • Det beslutades om sammanläggning av bolagets aktier varvid 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 9 848 935. Genom sammanläggningen kommer kvotvärdet ändras från 0,011 SEK till 1,1 SEK per aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas att bestämma avstämningsdagen för sammanläggningen.
 • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 15 procent av aktiekapitalet.
 • Det beslutades att emittera 590 936 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av aktier ska kunna ske från och med den 1 maj 2019 till och med den 31 maj 2019. Teckningskursen ska uppgå till 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 26 april 2016 till och med den 12 maj 2016 noterade betalkurserna, enligt kurslista på Nordic Growth Market, den marknad där bolagets aktie är noterad, för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde).

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Pressmeddelande (pdf)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

maj 12, 2016

Första kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 393 (181) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 928 (-4 549) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 033 (-2 121) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -7 531 (-4 628) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr

VD kommentar:

Under årets första kvartal finns några saker att peka extra tydlig på.

Intäkterna från Q1 2015 till Q1 2016 ökar med 117 %. Låga abonnemangsavgifter med en hög förnyelsegrad ger en långsam men stadig och återkommande intäktsökning, även om det sker från en låg nivå. En positiv förändring som vi har med oss framåt är att den royalty om 15 % som betalades på samtliga licensintäkter till Fortnox numer tillfaller Briox i sin helhet.

De kostnadsbesparande åtgärder som genomfördes under slutet på 2015 och i början på 2016 får genomslag först under Q2 och fullt ut under Q3. Därför belastas resultatet i Q1 med omställningskostnader av engångskaraktär. På årsbasis uppgår besparingen till ca 9,5 MKR. Delar av denna besparing ska mötas av de satsningar som görs inom sälj och marknadsarbete.

I den dagliga verksamheten så fortgår arbetet med att fokus på att på ett kostnadseffektivt sätt kunna nå en ökad försäljning. Högst prioriterat är det finska byråsamarbetet där vi får mycket positiv feedback från marknaden. Potentialen i Finland är mycket god det finns alla förutsättningar att ta en betydande marknadsandel av den totala marknaden.

I Tyskland så pågår arbetet med att se över i vilken form vår produkt ska kunna säljas. Då vi historiskt har haft svårt att uppnå de förväntade volymerna är det viktigt att se över hur vi framöver ska kunna ändra vårt erbjudande på ett mer marknadsanpassat sätt.

De minoritetsägare som tidigare funnits i det finska dotterbolaget har lösts ut och Briox Finland Oy ägs numer till 100 % av Briox AB. Liknande förhandlingar pågår med det tyska dotterbolaget Briox GmbH och dess minoritetsägare. Minoritetsägandet har uppgått 25 % i Finland samt ca 29 % i Tyskland.

Som en del i arbetet att stärka bolagets finanser genomfördes en nyemission under januari som fulltecknades.

Arbetet fortskrider som planerat och med fokus på att öka försäljningen och värdet för aktieägarna.

Med vänliga hälsningar Johan Rutgersson, CEO Briox AB (publ)

Briox i korthet

Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Kommande rapporteringstillfällen

 • Delårsrapport kvartal 2 2016 18 augusti 2016
 • Delårsrapport kvartal 3 2016 17 november 2016

Informationen är sådan som Briox AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 12 maj 2016.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Växjö den 12 maj 2016
Briox AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, CEO
Tel: 0708 157200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Delårsrapport (pdf)