Augusti 2016

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

augusti 18, 2016

Briox rapporterar fortsatt försäljningsökningen under Q2. Jämfört med Q2 2015 är försäljningens ökning 41,3% och uppgår till totalt 349 TKR.
Resultatet tyngs något på grund av avskrivningar för kundförluster. Denna post är av engångskaraktär.
Resultatet av de genomförda kostnadsbesparingarna börjar nu få genomslag. I Tyskland och Finland har besparingarna fått nära fullt genomslag. Även i Sverige är kostnaderna avsevärt mycket lägre och de omställningskostnader som uppstått i Sverige träffar resultatet i Q2 och till viss del i Q3. Totalt beräknas kostnaderna i kommande kvartal hälften av vad de var i Q3 2015. 
Försäljningen i länderna följer planen och fokus ligger framför allt på de Finska redovisningsbyråerna samt en ompaketering i Tyskland. I Tyskland har en översyn av prissättningen gjorts för att harmonisera med övriga länder. Detta innebär en ökning av priset med nära 80%. 
En riktad nyemission om 5,5 MSEK, enligt det mandat som gavs styrelsen på årsstämman, har genomförts under sommaren. Syftet är att stärka bolagets finansiella situation för att fortsätta arbetet med ökad försäljning och lönsamhet. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 157 200

Email: johan.rutgersson@briox.se 

 

Briox AB i korthet


Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF) Delårsrapport (PDF)

Briox genomför riktad nyemission

augusti 04, 2016

Styrelsen har den 3 augusti 2016 beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 12 maj 2016, att genomföra en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner i Bolaget.

Totalt emitteras ut 1 181 872 aktier till kursen 4,60 kr styck samt 295 468 teckningsoptioner, varvid Bolaget tillförs cirka 5,5 mkr före emissionskostnader.

Efter den riktade nyemissionen av aktier och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital öka med maximalt 1 625 083 kr. Nyemissionen motsvarar en utspädning vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna om cirka 15 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Optionerna ger innehavaren rätt att från dess att registrering skett till och med den 31 juli 2017 för varje Optionsrätt teckna en aktie i Bolaget. Teckningskursen vid lösen är 5,00 kr per aktie.

Styrelsen beslutade även om ändring av villkoren för teckningsoptioner (teckningsoptioner beslutade om 16 dec 2015 med löptid till den 15 september 2016). Styrelsen beslutade att sänka teckningskursen till 4,89 SEK. I den nya teckningskursen är hänsyn tagen till den sammanläggning av aktier som skedde på årsstämman den 12 maj 2016.  

En sänkning av teckningskursen på teckningsoptionerna är en förutsättning för att kunna genomföra den riktade emissionen. Syftet med nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt att tillföra Bolaget långsiktig finansiell styrka på ägarsidan. 

Emissionen tecknas av i sin helhet av en grupp kvalificerade investerare. 

Stockholm Corporate Finance har agerat finansiella rådgivare i samband med transaktionen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se 

 

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)