Februari 2017

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

februari 21, 2017

Aktieägarna i Briox AB (publ), org. nr 556802-6891, kallas till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 21 mars 2017 kl. 10.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Kallelse till extra bolagsstämma (PDF)

BRIOX: Bokslutskommuniké januari - december 2016

februari 21, 2017

Fjärde kvartalet 2016

●  Nettoomsättningen uppgick till 384 (302) tkr
●  Rörelseresultatet uppgick till -5 427 (-4 869) tkr
●  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 299 (-4 774) tkr
●  Periodens resultat före skatt uppgick till -5 246 (-7 017) tkr
●  Resultat per aktie uppgick till -0,48 (-1,20*) kr

Januari - December 2016

●  Nettoomsättningen uppgick till 1 483 (991) tkr
●  Rörelseresultatet uppgick till -21 598 (-19 471) tkr
●  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 735 (-12 417) tkr
●  Periodens resultat före skatt uppgick till -22 000 (-21 607) tkr
●  Resultat per aktie uppgick till -1,99 (-3,62*) kr

VD Kommenterar:

Briox lyckades under 2016 att slutföra många stora förändringar som varit nödvändiga för bolagets framtid. Omställningen som skett har varit helt i linje med bolagets plan för att under 2017 på ett trovärdigt sätt bygga upp verksamheten igen.

Särskilt värt att nämna är:

Omfattande besparingar, från en rullande 12-månaderskostnad på 26 MKR under ingången av året till 12 MKR vid slutet på 2016. Besparingarna har uppnåtts genom nedläggning av utlandskontor, uppsägning av personal, uppsagda eller omförhandlade avtal.

Legal kontroll, kontroll över IP-rättigheter, samt ett 100% ägande i Briox utländska dotterbolag.

Renodlat produkterbjudande med fokus på redovisningsbyråer.

Under årets fjärde kvartal fortsätter intäkterna att öka kraftigt, om än från låga nivåer. Totalt under året har intäkterna ökat 50% till nära 1,5 MKR. Detta trots nedskrivningar av kundfordringar på nära 0,4 MKR

Under 2017 ligger Briox fokus på att fortsätta stärka produkten och framför allt att ta in nya kunder till Briox plattform

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 15 72 00
Email: johan.rutgersson@briox.se

Bokslutskommuniké (pdf)

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

februari 17, 2017

Styrelsen i Briox AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma tisdagen den 21 mars 2017 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 9.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

februari 17, 2017

STYRELSEN I BRIOX FÖRESLÅR ATT EXTRA BOLAGSSTÄMMA BESLUTAR OM (i) FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS, (ii) RIKTAD EMISSION AV UNITS, SAMT (iii) INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)