Maj 2017

Bolagsstämmokommuniké

maj 10, 2017

Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 10 maj 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a)  Bolagsstämman beslutade att överföra årets förlust i ny räkning samt att ingen utdelning ska ske.

b)  Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

c)  Till styrelseledamöter omvaldes Martin Jönsson, Lars Karlsson, Peter Lainevool, Joakim Lorentzon, Anders Maiqvist samt Johan Rutgersson. Till styrelseordförande omvaldes Lars Karlsson.

d)  Styrelsens ledamöter samt VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

e)  Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktorise raderevisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.

f)  Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett ellerflera tillfällen emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om högst 10 procent av aktiekapitalet, inklusive ökning av aktiekapitalet som sker i samband med utnyttjande av eventuella teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats med utnyttjande av bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Briox - Rapport för första kvartalet

maj 09, 2017

Briox rapporterar ökad försäljning och kraftigt förbättrat EBITDA

Omställningen från 2016 börjar få genomslag i många delar av verksamheten. EBITDA för perioden förbättras med drygt 2 miljoner, det negativa kassaflödet är ca 40 % lägre och har nu nått den uttalade nivån på minus ca 1 mkr i månaden.

Omsättningsökningen kan tyckas blygsam, men det finns några viktiga aspekter att ta hänsyn till. Som tidigare kommunicerats gjordes, med början under andra kvartalet, nedskrivningar av kundfordringar på drygt 400 000 under 2016. Vidare har vi under året förändrat bolagets försäljningsstrategi till att huvudsakligen bearbeta redovisningsbyråer. Detta kommer innebära något längre försäljningsprocesser, men ger avsevärt större affärer och minskar försäljningskostnaderna per såld licens. För att få maximal effekt sker denna bearbetning såväl av anställd personal som genom samarbete med strategiska partners. Denna försäljningsorganisation stärks ytterligare inom kort och kommer även fortsättningsvis kontinuerligt att byggas ut och vidareutvecklas.

Fokus i verksamheten idag är att få igång affären på allvar med de finska redovisningsbyråerna. Vi har tidigare kommunicerat att vi framgångsrikt tecknat avtal med några större och flera mindre byråer sista tiden. Det är min förhoppning att vi under sommaren får offentliggöra några av de nya avtal vi tecknat.

Briox har framgångsrikt genomfört en nyemission om ca 31 mkr under april. Emissionen skapar de förutsättningar som behövs för att ta bolaget till lönsamhet. Med kraftiga besparingar, en starkare organisation och en fungerande försäljningsprocess ser Briox ut att kunna bli kassaflödespositivt vid utgången av 2018.

I och med emissionen är nu Briox också ett skuldfritt bolag. Förutom den bryggfinansiering som tagits upp under kvartalet och återfinns i balansräkningen nedan, men som nu löses bort, har Briox även slutbetalat hela skulden till Fortnox. Konkurrensbegränsningen med Fortnox plattform gäller nu endast i Sverige. Samtliga övriga historiska begränsningar har avtalats bort och Briox är fritt att agera helt utifrån det som är bäst för bolaget.

Ladda ner rapporten här

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.