Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

12 maj 2016

Första kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 393 (181) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 928 (-4 549) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 033 (-2 121) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -7 531 (-4 628) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr

VD kommentar:

Under årets första kvartal finns några saker att peka extra tydlig på.

Intäkterna från Q1 2015 till Q1 2016 ökar med 117 %. Låga abonnemangsavgifter med en hög förnyelsegrad ger en långsam men stadig och återkommande intäktsökning, även om det sker från en låg nivå. En positiv förändring som vi har med oss framåt är att den royalty om 15 % som betalades på samtliga licensintäkter till Fortnox numer tillfaller Briox i sin helhet.

De kostnadsbesparande åtgärder som genomfördes under slutet på 2015 och i början på 2016 får genomslag först under Q2 och fullt ut under Q3. Därför belastas resultatet i Q1 med omställningskostnader av engångskaraktär. På årsbasis uppgår besparingen till ca 9,5 MKR. Delar av denna besparing ska mötas av de satsningar som görs inom sälj och marknadsarbete.

I den dagliga verksamheten så fortgår arbetet med att fokus på att på ett kostnadseffektivt sätt kunna nå en ökad försäljning. Högst prioriterat är det finska byråsamarbetet där vi får mycket positiv feedback från marknaden. Potentialen i Finland är mycket god det finns alla förutsättningar att ta en betydande marknadsandel av den totala marknaden.

I Tyskland så pågår arbetet med att se över i vilken form vår produkt ska kunna säljas. Då vi historiskt har haft svårt att uppnå de förväntade volymerna är det viktigt att se över hur vi framöver ska kunna ändra vårt erbjudande på ett mer marknadsanpassat sätt.

De minoritetsägare som tidigare funnits i det finska dotterbolaget har lösts ut och Briox Finland Oy ägs numer till 100 % av Briox AB. Liknande förhandlingar pågår med det tyska dotterbolaget Briox GmbH och dess minoritetsägare. Minoritetsägandet har uppgått 25 % i Finland samt ca 29 % i Tyskland.

Som en del i arbetet att stärka bolagets finanser genomfördes en nyemission under januari som fulltecknades.

Arbetet fortskrider som planerat och med fokus på att öka försäljningen och värdet för aktieägarna.

Med vänliga hälsningar Johan Rutgersson, CEO Briox AB (publ)

Briox i korthet

Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Kommande rapporteringstillfällen

  • Delårsrapport kvartal 2 2016 18 augusti 2016
  • Delårsrapport kvartal 3 2016 17 november 2016

Informationen är sådan som Briox AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 12 maj 2016.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Växjö den 12 maj 2016
Briox AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, CEO
Tel: 0708 157200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016

Briox på NGM Live 15 mars kl 15:00

BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad

BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015

Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)