Information om teckning i Briox nyemission

Viktig information om pågående företrädesemission

Viktig information kring teckning i Briox företrädesemission

Den som på avstämningsdagen den 23 april 2021 var registrerad som aktieägare i Briox äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget

– Åtta (8) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie

– Teckning av aktier kan ske från och med den 27 april 2021 till och med den 11 maj 2021

– Teckningskursen är 5,70 SEK per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej

– Bolaget tillförs cirka 26 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen

Viktiga datum:

27 april – 11 maj 2021 – Teckningsperiod

27 april – 6 maj 2021 – Handel med teckningsrätter

27 april – Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket

Totalt omfattas cirka 21 MSEK av Företrädesemissionen utav teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionens maximala belopp.

Briox genomför, parallellt med Företrädesemissionen, en riktad emission av aktier om cirka 25 MSEK till ett antal svenska kvalificerade investerare. Den riktade emissionen genomförs till samma villkor som företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 51 MSEK före emissionskostnader.

 

1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt
8 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie

För aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter anmäls teckning på särskild teckningslista (se länkad blankett) eller direkt via din bank/nätmäklare. Betalning erläggs i enlighet med betalningsinstruktioner för sådan teckning.

Är du kund hos Swedbank/Sparbankerna?

Flera aktieägare har problem att svara på erbjudandet om teckning via Swedbank. Prova att växla till den gamla versionen av internetbanken så ska det fungera att svara på erbjudandet.

Så tecknar du dig

Information till direktregistrerade aktieägare
Har du dina aktier direktregistrerade på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda en anmälningssedel, denna kommer skickas hem till dig via post. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedeln ska skickas in per post eller e-post till emissionsinstitutet enligt instruktionerna på blanketten. Skulle du sakna blanketten kan du kontakta Briox.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare (ex Avanza och Nordnet) erhåller ingen anmälningssedel. Utnyttjande av teckningsrätter samt betalning sker i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att sista dag för anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för emissionen. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före teckningsperiodens slut. De flesta banker och nätmäklare aviserar direkt att du har ett erbjudande om att delta i emissionen, även teckningsrätterna ska finnas synliga i depån.

Information om teckning utan företräde
Vill du teckna dig utan teckningsrätt eller om du önskar teckna mer aktier än du tilldelats teckningsrätter till? Använd blanketten nedan och följ instruktionerna. De flesta banker och nätmäklare erbjuder även möjlighet att direkt anmäla önskemål om teckning utan företräde hos dem.

VIKTIGT:
Oavsett i vilken form du äger dina teckningsrätter så är det viktigt att du aktivt agerar för att få teckna dig. Observera att i vissa fall kan sista teckningsdag vara innan den 11 maj 2021.