Briox lanseras i Lettland och Litauen, växer byråaffären kraftigt och föreslår genomförande av nyemissioner

Viktig information om kommande företrädesemission

Nedanstående är styrelsens förslag till aktieägarna. Beslut om emissionerna tas på ordinare bolagsstämma den 9 maj. Därefter kommer ytterligare praktisk information.

1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt och 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie

Teckningskurs: 4,50 kronor per aktie.Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med 20 maj 2019 till och med 3 juni 2019.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom kontant betalning till ett av bolaget anvisat konto inom tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019.

För aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter anmäls teckning på särskild teckningslista och betalning erläggs i enlighet med betalningsinstrukt- ioner för sådan teckning.

Så tecknar du dig

Information till direktregistrerade aktieägare
Har du dina aktier direktregistrerade på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda en anmälningssedel,  du kommer kunna ladda ner denna på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare (ex Avanza och Nordnet) erhåller ingen anmälningssedel. Utnyttjande av tackningsrätter samt betalning sker i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att sista dag för anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för emissionen. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före teckningsperiodens slut.

VIKTIGT:
Oavsett i vilken form du äger dina teckningsrätter så är det viktigt att du aktivt agerar för att få teckna dig. Observera att i vissa fall kan sista teckningsdag vara innan den 3 juni 2019.