Villkor för tjänsten

VILLKOR FÖR TJÄNSTEN 24.08.2016

1. Parter och tjänster

1.1 Detta avtal (”Avtal”) är mellan Briox Finland Oy (bolagsnummer 2440382-4) (”Briox”) och du eller ditt företag (”Användare”).

1.2 Briox tjänster består av programmen Briox Bokföring, Briox Fakturering, Briox Order, Briox Inköpsorder, Briox Arkivplats, Briox Tidredovisning, Briox CRM samt kommande produkter som finns på Briox servrar och som Användaren kan köra över Internet. De tjänster som Användaren betalar för kallas nedan Tjänsten.

1.3 Detta avtal tillsammans med användarvillkoren och integritetspolicyn anger de villkor på vilka Briox tillhandahåller och Användaren betalar för Briox tjänster.

2. Avtalstid

Så snart Användaren har beställt Tjänsten börjar Avtalet att löpa. Avtalstiden är samma period som betalningsperioden. Avtalet förlängs automatiskt med samma period om Tjänsten inte skriftligen har sagts upp senast en månad före avtalstidens utgång.

3. Användarens Rättigheter och Skyldigheter

3.1 Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller de priser för Tjänsten som vid var tidpunkt finns publicerade på Briox hemsida. Avgiftsändringar som beror på externa faktorer skall aviseras i direkt anslutning till genomförande av avgiftsförändringarna. Briox har rätt att höja avgift med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av valutakurs, skatt eller liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet av ekonomisk betydelse för Tjänst utanför Briox kontroll och som påverkar kostnaden för tillhandahållande av Tjänst. Briox skall avisera avgiftsändringar som ej är att hänföra till externa faktorer senast en (1) månad innan avgiftsförändringen träder i kraft, varvid Användaren erhåller möjlighet att säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid

3.2 Tjänstens fasta avgifter faktureras i förskott kvartalsvis eller årsvis enligt Användarens val. Tjänstens löpande utgifter baseras på nyttjande och faktureras i efterskott.Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift.

3.3 Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till Användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med Briox.

3.4 Användaren är skyldig att ange korrekt information när registrering som användare sker hos Briox och också meddela Briox ifall sådan information förändras. Användaren är ansvarig för att användarnamn och lösenord förvaras på ett säkert sätt. Användaren förbinder sig också att meddela Briox om inloggningsuppgifterna har försvunnit eller om de kan ha exponerats för en tredje part. Användaren ansvarar för all obehörig användning av Tjänsten. Användaren ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsten. Användaren kan begära att Briox spärrar Tjänsten eller att Användaren får nytt lösenord.

3.5 Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Användaren åtar sig att hålla Briox skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Briox med anledning av Användarens användning av Tjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

3.6 Användaren är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och andra finska lagar och förordningar följs.

3.7 Användaren ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, pdf-läsare, toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik mot av Briox hänvisade webbplatser. Användaren är även ansvarig för eventuella betalningar i förhållande till tredje part.

4. Briox åtaganden

4.1 Briox åtar sig att tillhandahålla Tjänsten till Användaren 24 timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp, med de begränsningar som följande Tillgänglighetsnivåer innebär.

Tabell 1

Servicetid Åtgärdstid Tillgänglighet Felanmälan Support
Helgfri
mån-fre
09.00 – 17.00
12 tim under
Servicetid (09.00 – 17.00)
Åtminstone 99,6 % Alla dagar
00.00 – 24.00
Helgfri
mån-fre
09.00 – 17.00

 

4.2 Briox skall hålla tillgängligheten avseende Tjänsten på 99.6% eller högre. Om Tillgänglighetstalet under avtalstiden är under 99.6% under Servicetid, kan Användaren begära det vite som anges nedan.

Tabell 2

Nedsättningsnivå Tillgänglighetstal Vite av avgiften
1 Under 99,6 % men över 99,0 % 10 %
2 Under 99,0 % men över 98,5 % 20 %
3 Under 98,5 % men över 98,0 % 30 %
4 Under 98,0 % men över 97,5 % 40 %
5 Under 97,5 % men över 96,0 % 50 %
6 Under 96,0 % men över 95,0 % 75 %
7 Under 95,0 % 100 %

 

4.3 Utebliven tillgänglighet överstigande totalt fem arbetsdagar under ett kvartal (motsvarar Tillgänglighetstal understigande 94,4 %) är att betrakta som väsentligt avtalsbrott och ger Användaren rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och erhålla skadestånd enligt punkt 12 i Avtalet.

4.4 Definitioner

Med Servicetid avses arbetsdagar (kl 09.00 – 17.00), under vilken Briox garanterar att påbörja och avhjälpa driftavbrott då tillgängligheten försämrats.

Med Åtgärdstid avses maximal tid som har fastställts i tabeller 1 och 3 inom vilken ett driftavbrott skall ha åtgärdats. Starttidpunkten för beräkning av Åtgärdstid inträffar då Användarens felanmälan registreras i Briox felhanteringssystem (vilket endast sker under Servicetid). Sluttidpunkten inträffar då Briox lämnar klarrapport till Användaren att denne åter kan använda Tjänsten.

Felanmälan som lämnas av Användaren är prioriterade enligt följande:

Kritisk: Minskad funktionalitet i Tjänsten som har en extrem och allvarlig effekt på Användarens drift av Tjänsten eller om det finns avbrott av Tjänsten (förutom planerade driftstopp).

Hög: Minskad funktionalitet i Tjänsten som har en allvarlig inverkan på Användarens drift av Tjänsten.

Medium: Minskad funktionalitet i Tjänsten som har en mindre påverkan på Användarens drift av Tjänsten.

Låg: Minskad funktionalitet i Tjänsten som bara har en liten inverkan på Användarens drift av Tjänsten och Användaren kan använda Tjänsten obehindrat.

Tabell 3

Prioritet Start av problemanalys Mål för åtgärd Tid för problem lösning
Kritisk Omgående Inom 4 timmar  12 timmar
Hög Omgående Inom 8 timmar 3 dagar
Medium Inom 8 timmar Inom 4 dagar 7 dagar
Låg Inget åtagande Inom 12 dagar 30 dagar

Överskrids den garanterade Åtgärdstiden vid fler än fyra tillfällen under ett kvartal är det att
betrakta som väsentligt avtalsbrott och ger Användaren rätt att säga upp Avtalet.

Tillgänglighet till Tjänsten mäts enligt följande formel:

T= (P-F) * 100/P där
T= Tillgänglighet i procent
P= Avtalstiden mätt i antal minuter
F= Förlorad tid inom perioden P mätt i antal minuter som definierats som Stillestånd.

Stillestånd avser väsentliga fel som leder till att Tjänsten inte är tillgänglig för Användaren. Stillestånd skall rapporteras till Briox.

Felanmälan kan ske dygnet runt under årets alla dagar, via e-post, support@briox.fi. Felanmälan är registrerad under Servicetid.

Support lämnas avseende programspecifika frågor. Frågor avseende tillämpningar av de regelverk som rör programmens användningsområden och frågor av teknisk karaktär samt rättningar på grund av felaktigt användande av programmen ingår ej i supporten. Support lämnas antingen per telefonnummer +358 94 241 1150 eller via e-post support@briox.fi.

Briox har rätt att göra ändringar i Tjänstens miljö som inte påverkar innehållet i Tjänsten eller Tillgänglighetsnivån. Briox har även rätt att göra ändringarna som är nödvändiga för att minska säkerhetsrisken för data eller är ett resultat från lag eller förordning av myndigheter.