27 februari 2024

Briox offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som styrelsen i Briox beslutade om den 19 februari 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 28,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 90 procent.

Informationsmemorandum
Informationsmemorandum finns nu publicerat på Briox hemsida (www.briox.se). Informationsmemorandumet innehåller bland annat villkor och anvisningar avseende Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
23 februari 2024 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

26 februari 2024 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

27 februari 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

29 februari – 11 mars 2024 Handel med teckningsrätter

29 februari – 14 mars 2024 Teckningsperiod

29 februari 2024 Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket och BTA omvandlas till aktier

Omkring den 18 mars Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Avanza är emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För frågor avseende Briox, vänligen kontakta
Briox AB (publ) Johan Nordqvist, vd

Tel: +46 (0) 706 618 680

E-post: johan.nordqvist@briox.se

Briox AB (publ) Erik Hammarberg, styrelseordförande

Tel: +46 (0)73 324 98 42

E-post: erik.hammarberg@briox.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.00 den 27 februari 2024.

Om Briox:
Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.briox.se och LinkedIn.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Briox. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Briox kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Briox offentliggör den 27 februari 2024. Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Företrädesemissionen som informationsmemorandumet avser är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Briox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Företrädesemissionen riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Briox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Briox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Briox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.