6 maj 2022

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 6 maj 2022 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets negativa resultat mot balanserat resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 480 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Årsstämman beslutade om omval av Johan Rutgersson, Helena Westin, Daniel de Sousa, Martin Jönsson och Mikael Lindblom samt nyval av Erik Hammarberg. Till styrelseordförande valdes Erik Hammarberg.

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutet innebär en emission av högst 4 931 507 aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna aktier tillkomma styrelseledamoten Mikael Lindblom.

h) Årsstämman beslutade om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet innebär en emission av högst 6 888 555 aktier.

i) Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 1 350 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får verkställande direktör Johan Nordqvist och vissa nyckelpersoner inom Briox-koncernen teckna teckningsoptionerna.

j) Årsstämman beslutade om att förlänga löptiden med två år vad gäller rätt till nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner via incitamentsprogram 2017/2020. Programmet har sedan tidigare förlängts med tre år, och sträcker sig nu till 2025.

k) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

l) Årsstämman beslutade om att makulera samtliga teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2021/2024.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.