6 april 2022

Styrelsen i Briox föreslår företrädesemission och riktad emission

Styrelsen för Briox AB (publ) ("Briox" eller "Bolaget") har beslutat föreslå att årsstämman den 6 maj 2022 beslutar om en företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") och en riktad nyemission av aktier ("Riktade Emissionen") om totalt cirka 43 miljoner kronor. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 miljoner kronor. Den Riktade Emissionen tillför Briox 18 miljoner kronor. Beloppen anges före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden om 100 procent.

Motivet till emissionerna är att säkerställa rörelsekapital för Briox fortsatta satsning på lösningar för mikroföretagare samt möjligheten att få in en ny aktiv storägare i bolaget.

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 6 maj 2022 beslutar om en företrädesemission av högst 6 888 555 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 092 611,21 kronor. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen, som är den 16 maj 2022, är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger fem (5) teckningsrätt och trettiotre (33) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskursen uppgår till 3,65 kr per aktie.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 25 miljoner kronor, av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar garantiförbindelser.

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av emissionen. Informationsmemorandum beräknas offentliggöras några dagar innan teckningstidens början den 18 maj 2022.

Riktade Emissionen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 6 maj 2022 beslutar om en riktad nyemission av högst 4 931 507 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 498 097,47 kronor. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget cirka 18 miljoner kronor före emissionskostnader och riktar sig till en Mikael Lindblom, styrelseledamot i Bolaget och en långsiktig och strategisk investerare, som även ingått lock up-avtal under 365 dagar.

Teckningskursen uppgår till 3,65 kronor per aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ett utökat ägande av Mikael Lindblom. Han har en stark bakgrund i att bygga framgångsrika tillväxtbolag såsom Medius och Einride. Lindbloms nya roll som aktiv storägare i Briox i kombination med en skyndsam och kostnadseffektiv process för att tillföra ytterligare rörelsekapital anses därmed ligga i Briox och dess aktieägares intresse.

Preliminär tidplan

6 maj 2022 Bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande företrädesrättsemission och riktad emission

12 maj 2022 Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätt

16 maj 2022 Avstämningsdag för företrädesemissionen

18 maj – 1 juni 2022 Teckningsperiod

Omkring 3 juni 2022 Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs

Övrigt

Se separat pressmeddelande med kallelse till årsstämman för ytterligare information.

Rådgivare

Avanza är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare i samband med emissionerna.

Briox AB (publ) Johan Rutgersson, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 157 200

E-post: johan.rutgersson@briox.se

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.