19 februari 2024

Styrelsen i Briox har beslutat om företrädesemission om cirka 28,1 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen för Briox AB (publ) ("Briox" eller "Bolaget") har i dag, den 19 februari 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat om en företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") om totalt cirka 28,1 miljoner kronor. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 28,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 90 procent.

Motivet till Företrädesemissionen är att säkerställa rörelsekapital för Briox fortsatta sats-ning att tillhandahålla den ledande lösningen för mikroföretagare på bolagets valda mål-marknader.

”Vi har två tydliga mål med denna företrädesemission. Det första är att genom fortsatt produktinnovation och marknadsbearbetning etablera oss som den ledande lösningen för mikroföretagare på våra viktigaste målmarknader. Det andra strategiska målet är att bolaget, inom ramen för det kapitaltillskott vi nu tar in, ska nå ett positivt kassaflöde och därmed kunna stå på egna ben finansiellt.” säger Erik Hammarberg, styrelseordförande för Briox.

Styrelsen har i dag, den 19 februari 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst 9 325 388 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med högst 2 832 874,454547 kronor. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 28,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen, som är den 27 februari 2024, är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger sju (7) teckningsrätter och fyrtiotre (43) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskursen uppgår till 3,02 kr per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nordic SME under de 10 handelsdagar som infaller närmast före den 16 februari 2024.

Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 28,1 miljoner kronor, av vilket teckningsförbindelser motsvarar cirka 56 procent och garantiåtaganden cirka 34 procent. Ersättningen för garantiåtagandena uppgår till 10 procent och har ingåtts med befintliga aktieägare i Briox, vilka även ingått teckningsförbindelser motsvarande sin pro rata-andel. För teckningsförbindelserna ingår ingen ersättning. Mer information om teckningsförbindelserna och garantiåtagandena kommer att finnas tillgängligt i det informationsmemorandum som kommer att publiceras på Briox hemsida www.briox.se. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgarantier, spärrade medel, pantsättning av säkerheter eller liknande arrangemang.

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, i andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält sig för teckning för och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och i tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat emissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen. Informationsmemorandum beräknas offentliggöras några dagar innan teckningstidens början den 29 februari 2024.

Preliminär tidplan

23 februari 2024 Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

27 februari 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

29 februari – 14 mars 2024 Teckningsperiod

Omkring 18 mars 2024 Utfallet i Företrädesemissionen offentliggörs

Rådgivare

Avanza är emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Briox AB (publ) Erik Hammarberg, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)73 324 98 42

E-post: erik.hammarberg@briox.se

Denna information är sådan information som Briox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2024 kl. 19:15 CET.

Om Briox:

Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.briox.se och LinkedIn.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Företrädesmissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.

Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesmissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Ingen av Bolaget eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic SME:s regelverk.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Briox aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierats i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierats i förordning (EU) 600 /2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Briox aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Briox aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Briox aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesmissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighetseller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Briox aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Briox aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.