20 maj 2019

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som årsstämman i Briox beslutade om den 9 maj 2019, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garanti- och teckningsåtaganden samt avsiktsförklaringar motsvarande cirka 80 procent av den maximala emissionsvolymen. Briox genomför även en riktad emission av aktier om cirka 10 MSEK till två svenska kvalificerade investerare.

Informationsmemorandum och anmälningssedel Informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på Briox hemsida (www.briox.se) samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se). Kort om Företrädesemissionen - Den som på avstämningsdagen den 16 maj 2019 var registrerad som aktieägare i Briox äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget - Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie - Teckning av aktier kan ske från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019 - Teckningskursen är 4,50 SEK per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej - Bolaget tillförs cirka 25,7 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen - 20 maj till 29 maj 2019 – Handel med teckningsrätter - 20 maj – Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket Totalt omfattas cirka 20,9 MSEK av Företrädesemissionen utav teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionens maximala belopp. Briox genomför, parallellt med Företrädesemissionen, en riktad emission av aktier om cirka 10 MSEK till två svenska kvalificerade investerare. Den riktade emissionen genomförs till samma villkor som Företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader. Rådgivare Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Briox i samband med emissionerna och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut. Information Mer information, samt material, finns under rubriken "Investerare" på Briox hemsida. För frågor avseende Briox, vänligen kontakta Fredrik Hyltsten, VD Tel: +46 (0)70 341 46 26 E-post: fredrik.hyltsten@briox.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.30 den 20 maj 2019. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Briox AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Briox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare informationsmemorandum, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution eller Företrädesemissionen enligt informationsmemorandumet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter i Företrädesemissionen, betalda och tecknade aktier eller aktier som tecknats i Företrädesemissionen, eller de underliggande finansiella instrumenten har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.