21 februari 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Fjärde kvartalet 2016

●  Nettoomsättningen uppgick till 384 (302) tkr ●  Rörelseresultatet uppgick till -5 427 (-4 869) tkr ●  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 299 (-4 774) tkr ●  Periodens resultat före skatt uppgick till -5 246 (-7 017) tkr ●  Resultat per aktie uppgick till -0,48 (-1,20*) kr

Januari - December 2016

●  Nettoomsättningen uppgick till 1 483 (991) tkr ●  Rörelseresultatet uppgick till -21 598 (-19 471) tkr ●  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 735 (-12 417) tkr ●  Periodens resultat före skatt uppgick till -22 000 (-21 607) tkr ●  Resultat per aktie uppgick till -1,99 (-3,62*) kr

VD Kommenterar:

Briox lyckades under 2016 att slutföra många stora förändringar som varit nödvändiga för bolagets framtid. Omställningen som skett har varit helt i linje med bolagets plan för att under 2017 på ett trovärdigt sätt bygga upp verksamheten igen. Särskilt värt att nämna är: Omfattande besparingar, från en rullande 12-månaderskostnad på 26 MKR under ingången av året till 12 MKR vid slutet på 2016. Besparingarna har uppnåtts genom nedläggning av utlandskontor, uppsägning av personal, uppsagda eller omförhandlade avtal. Legal kontroll, kontroll över IP-rättigheter, samt ett 100% ägande i Briox utländska dotterbolag. Renodlat produkterbjudande med fokus på redovisningsbyråer. Under årets fjärde kvartal fortsätter intäkterna att öka kraftigt, om än från låga nivåer. Totalt under året har intäkterna ökat 50% till nära 1,5 MKR. Detta trots nedskrivningar av kundfordringar på nära 0,4 MKR Under 2017 ligger Briox fokus på att fortsätta stärka produkten och framför allt att ta in nya kunder till Briox plattform För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 15 72 00 Email: johan.rutgersson@briox.se

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.