10 maj 2017

Bolagsstämmokommuniké

Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 10 maj 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut: a)  Bolagsstämman beslutade att överföra årets förlust i ny räkning samt att ingen utdelning ska ske. b)  Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. c)  Till styrelseledamöter omvaldes Martin Jönsson, Lars Karlsson, Peter Lainevool, Joakim Lorentzon, Anders Maiqvist samt Johan Rutgersson. Till styrelseordförande omvaldes Lars Karlsson. d)  Styrelsens ledamöter samt VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. e)  Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktorise raderevisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget. f)  Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett ellerflera tillfällen emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om högst 10 procent av aktiekapitalet, inklusive ökning av aktiekapitalet som sker i samband med utnyttjande av eventuella teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats med utnyttjande av bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.