12 maj 2016

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

Första kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 393 (181) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 928 (-4 549) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 033 (-2 121) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -7 531 (-4 628) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr

VD kommentar:

Under årets första kvartal finns några saker att peka extra tydlig på. Intäkterna från Q1 2015 till Q1 2016 ökar med 117 %. Låga abonnemangsavgifter med en hög förnyelsegrad ger en långsam men stadig och återkommande intäktsökning, även om det sker från en låg nivå. En positiv förändring som vi har med oss framåt är att den royalty om 15 % som betalades på samtliga licensintäkter till Fortnox numer tillfaller Briox i sin helhet. De kostnadsbesparande åtgärder som genomfördes under slutet på 2015 och i början på 2016 får genomslag först under Q2 och fullt ut under Q3. Därför belastas resultatet i Q1 med omställningskostnader av engångskaraktär. På årsbasis uppgår besparingen till ca 9,5 MKR. Delar av denna besparing ska mötas av de satsningar som görs inom sälj och marknadsarbete. I den dagliga verksamheten så fortgår arbetet med att fokus på att på ett kostnadseffektivt sätt kunna nå en ökad försäljning. Högst prioriterat är det finska byråsamarbetet där vi får mycket positiv feedback från marknaden. Potentialen i Finland är mycket god det finns alla förutsättningar att ta en betydande marknadsandel av den totala marknaden. I Tyskland så pågår arbetet med att se över i vilken form vår produkt ska kunna säljas. Då vi historiskt har haft svårt att uppnå de förväntade volymerna är det viktigt att se över hur vi framöver ska kunna ändra vårt erbjudande på ett mer marknadsanpassat sätt. De minoritetsägare som tidigare funnits i det finska dotterbolaget har lösts ut och Briox Finland Oy ägs numer till 100 % av Briox AB. Liknande förhandlingar pågår med det tyska dotterbolaget Briox GmbH och dess minoritetsägare. Minoritetsägandet har uppgått 25 % i Finland samt ca 29 % i Tyskland. Som en del i arbetet att stärka bolagets finanser genomfördes en nyemission under januari som fulltecknades. Arbetet fortskrider som planerat och med fokus på att öka försäljningen och värdet för aktieägarna. Med vänliga hälsningar Johan Rutgersson, CEO Briox AB (publ)

Briox i korthet

Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Kommande rapporteringstillfällen

  • Delårsrapport kvartal 2 2016 18 augusti 2016
  • Delårsrapport kvartal 3 2016 17 november 2016
Informationen är sådan som Briox AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 12 maj 2016. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Växjö den 12 maj 2016 Briox AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, CEO Tel: 0708 157200 Email: johan.rutgersson@briox.se

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.