8 maj 2018

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Briox ökar omsättningen med 57% samt uppvisar ett 61% förbättrat kassaflöde -1 235 (-3 206) tkr för årets första kvartal. Fortsatta framgångar i Finland.

Årets första kvartal innebär kraftigt förbättrade siffror genomgående. Viktigast är den tydliga ökningen av nettoomsättningen med 57 % mot samma period föregående år. Trendbrottet är tydligt och visar på en ökning om 56 % gentemot Q4 2017. Resultatökningen är en effekt av de ingångna affärerna under 2017, antalet kunder och användare har ökat kraftigt under senaste 6 månaderna. Kvartalet visar tydligt förbättrad EBITDA -1 849 (-2 216) tkr, en förbättring med 17 % och ett kraftigt minskat negativt kassaflöde -1 235 (-3 206) tkr mot samma period föregående år. Den positiva utvecklingen speglar verksamheten i sin helhet, nya affärer och partnerskap har accelererat och gett en rad nya affärstillfällen. Därför görs nu ytterligare satsningar på att skala upp den finska försäljningsorganisationen. Två nya tjänster tillsätts i Helsingfors under våren. En ny webbsida har lanserats i Finland, ytterligare produktförbättringar och funktioner har införts och den nya produkten Briox Portal är redo att ta ombord första kunderna innan sommaren. Briox Portal är länken mellan redovisningsbyrån och dess kunder. En av utmaningarna för Briox och redovisningsbyråerna har varit att skapa en digital samarbetsform gentemot slutkunderna, något som fördröjt konverteringen av betalande licenser. Med Briox Portal påskyndas processen och Briox redovisningsbyråkunder kan därmed knyta sina redovisningskunder närmare till sig. Den påtagliga förbättringen av affärsläget gör att Briox på allvar etablerar sig som en viktig aktör på den finska redovisningsmarknaden. Detta i sin tur öppnar upp för ytterligare möjligheter för bolaget. I samband med förra årets emissioner gavs även teckningsoptioner ut (TO1). Briox utveckling har speglats i aktien som haft en positiv utveckling under året. Detta medför en fördelaktig teckningskurs och en förväntad hög utnyttjandegrad av teckningsoptionsrätterna. Bolagets samtliga största aktieägare har meddelat att de har för avsikt att nyttja sina teckningsrätter. Teckning sker under perioden från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie under perioden 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor. Vid fullt tecknande och till lägsta teoretiska teckningskurs innebär optionerna ett tillskott om 19 MKR. Detta kapitaltillskott ger Briox utrymmet för att växa till en kassaflödespositiv verksamhet. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i samtliga Finland, Tyskland och England. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken uppkopplad dator eller enhet som helst.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.