16 maj 2022

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades om vid Briox ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2022, (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garanti- och teckningsåtaganden samt avsiktsförklaringar motsvarande cirka 100 procent av den maximala emissionsvolymen. Briox genomför även en riktad emission av aktier om cirka 18 MSEK till en svensk kvalificerad investerare.

Informationsmemorandum och anmälningssedel
Informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på Briox hemsida (www.briox.se)

Kort om Företrädesemissionen

– Den som på avstämningsdagen den 16 maj 2022 var registrerad som aktieägare i Briox äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget

– En (1) innehavd aktie berättigar till fem (5) teckningsrätter

– Trettiotre (33) teckningsrätter berättigar till en (1) nyemitterad aktie

Teckning av aktier kan ske från och med den 18 maj 2022 till och med den 1 juni 2022

Teckningskursen är 3,65 SEK per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej

Bolaget tillförs cirka 25 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen

18 maj – 1 juni 2022 – Teckningsperiod

18 maj – 27 maj 2022 – Handel med teckningsrätter

18 maj – Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket och BTA omvandlas till aktier

Totalt omfattas cirka 25 MSEK av Företrädesemissionen utav teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionens maximala belopp.

Briox genomför, parallellt med Företrädesemissionen, en riktad emission av aktier om cirka 18 MSEK till en kvalificerad investerare. Den riktade emissionen genomförs till samma villkor som företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 43 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB (”Setterwalls”) är legal rådgivare till Bolaget. Avanza Bank AB (”Avanza”) agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls och Avanza erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen.

För frågor avseende Briox, vänligen kontakta

Briox AB (publ) Johan Nordqvist, vd

Tel: +46 (0) 706 618 680

E-post: johan.nordqvist@briox.se

Briox AB (publ) Johan Rutgersson, styrelseledamot

Tel: +46 (0) 708 157 200

E-post: johan.rutgersson@briox.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 22:00 den 15 maj 2022.

Om Briox (publ)

Bolagets affärsidé är att utveckla, anpassa och sälja Briox lösningar för att sköta de allra minsta företagens ekonomi. Briox programvara kopplar samman redovisningskonsulten med företagaren och kunderna återfinns inom ett flertal sektorer med inriktning mot service-segmentet. Briox programvara finns tillgänglig i Finland, Estland, Lettland och Litauen men med möjlighet att säljas globalt. Lösningarna säljs idag online eller via redovisningsbyråer och bokförare. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME. För mer information se: www.briox.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Briox. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Briox kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Briox offentliggör den 16 maj 2022. Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsmemorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Briox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Briox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Briox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Briox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.