19 mars 2024

Briox offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen för Briox AB (publ) ("Briox" eller "Bolaget") offentliggör idag det preliminära utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 19 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och Bolaget tillförs cirka 28,1 MSEK före emissionskostnader. Det preliminära utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 60 procent med stöd av teckningsrätter, till 6 procent utan stöd av teckningsrätter och till 34 procent genom nyttjande av garantiåtaganden.

Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 14 mars 2024. Det preliminära utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades till 100 procent, varav 60 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 6 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del, motsvarande 34 procent, tecknades genom de garantiåtaganden som Bolaget och vissa befintliga aktieägare ingått. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 3,02 kronor per aktie och Bolagets tillförs cirka 28,1 MSEK före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Briox med 2 832 874,454547 kronor till 20 234 817,749462 kronor. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 57 284 527 till 66 609 915. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nordic SME Sweden beräknas bli den 2 april 2024. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nordic SME omkring den 8 april 2024. Ovanstående är det preliminära utfallet i Företrädesemissionen. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 22 mars 2024.

Rådgivare
Avanza är emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Briox AB (publ) Erik Hammarberg, styrelseordförande
Tel: +46 (0)73 324 98 42
E-post: erik.hammarberg@briox.se

Denna information är sådan information som Briox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2024 kl. 21.00 CET.

Om Briox:

Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.briox.se och LinkedIn.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Briox. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Briox har endast skett genom det informationsmemorandum som Briox offentliggjorde den 27 februari 2024. Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Företrädesemissionen som informationsmemorandumet avser är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Briox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Företrädesemissionen riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Briox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Briox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Briox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.