18 maj 2021

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DETTA PRESSMEDDELANDE.

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 6 april 2021. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 36 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 138 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget meddelar även att registrering av de nyemitterade aktier som tecknades i den riktade nyemission om cirka 25 MSEK, som också beslutades av styrelsen den 6 april 2021, nu är genomförd. Bolaget tillförs totalt cirka 51 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom de båda nyemissionerna.

Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 4 124 366 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarade cirka 90 procent av företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades utan stöd av företrädesrätt uppgick till 2 186 077 stycken, motsvarande cirka 48 procent av företrädesemissionen. Totalt blev företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 38 procent. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk. Företrädesemissionen innebär att Briox tillförs cirka 26 MSEK före emissionskostnader.

Vidare meddelar Bolaget att den riktade nyemission av aktier som genomfördes parallellt med företrädesemissionen nu är registrerad hos Bolagsverket. Den riktade nyemissionen tecknades bland annat av PMJ Fastigheter AB, Lindblom Invest AB, Fårö Capital AB och Monitor Enterprise Resource Planning System AB.

Briox tillförs genom de båda nyemissionerna totalt cirka 51 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 MSEK.

– Briox båda emissioner har fått ett stort gensvar bland både befintliga och nya ägare. Befintliga ägare har i mycket hög grad nyttjat sina teckningsrätter och nya starka namn har tillkommit på ägarlistan. Detta är mycket glädjande och ett styrkebesked för Briox. Med en teckningsgrad på 138% är vi mycket tacksamma för det stora förtroende aktieägarna ger Briox i den fortsatta resan, säger Johan Nordqvist, VD för Briox.

Aktiekapital och antal aktier

Efter den genomförda registreringen av den riktade nyemissionen vid Bolagsverket uppgår aktiekapitalet i Briox till cirka 44 988 843,07 SEK. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 5 022 391,55 SEK genom emission av 4 565 781 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Briox att uppgå till cirka 50 011 234,61 SEK fördelat på 45 464 465 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 1,10 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på NGM Nordic SME fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 22, 2021.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som avses skickas ut till respektive tecknare idag.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare i samband med nyemissionerna. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

 

Briox AB (publ) Johan Nordqvist, VD
Tel: +46 (0) 706 618 680
E-post: johan.nordqvist@briox.se

Briox AB (publ) Johan Rutgersson, Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 157 200
E-post: johan.rutgersson@briox.se

Denna information är sådan information som Briox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 8:30 CEST.

Om Briox (publ)

Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME. För mer information se: www.briox.se

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Briox. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Briox har endast skett genom det informationsmemorandum som Briox offentliggjorde den 26 april 2021. Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsmemorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Briox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Briox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Briox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Briox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.