2 juni 2022

Briox offentliggör utfall i företrädesemission samt meddelar teckning av riktad nyemission

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av årsstämman den 6 maj 2022. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget meddelar även att den riktade nyemission om cirka 18 MSEK, som också beslutades av årsstämman den 6 maj 2022, nu är tecknad. Bolaget tillförs totalt cirka 43 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom de båda nyemissionerna.

Sammanräkningen i företrädesemissionen visar företrädesemissionen blev fulltecknad. Företrädesemissionen innebär att Briox tillförs cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Vidare meddelar Bolaget att den riktade nyemission av aktier som genomfördes parallellt med företrädesemissionen är tecknad. Den riktade nyemissionen tecknades, som tidigare meddelats, av styrelseledamoten Mikael Lindblom genom Bohre Invest AB.

Briox tillförs genom de båda nyemissionerna totalt cirka 43 MSEK före emissionskostnader.

Det är glädjande att få stänga denna fulltecknade kapitalrunda, speciellt givet rådande marknadsklimat. Briox tillförs nu både det rörelsekapital som behövs för den fortsatta tillväxten och en ny stark storägare som allt tydligare kliver in i Briox med både kunskap och kapital, säger Johan Nordqvist, vd för Briox.

Aktiekapital och antal aktier
Efter registreringen av den riktade nyemissionen vid Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Briox att uppgå till cirka 15 309 332 SEK. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 2 092 611 SEK genom emission av 6 888 555 nya aktier. Efter registrering av emissionerna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Briox att uppgå till cirka 17 401 943 SEK fördelat på 57 284 527 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,304 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på NGM Nordic SME fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring den 9 juni, 2022.

Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som avses skickas ut till respektive tecknare idag.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB var legal rådgivare i samband med nyemissionerna. Avanza Bank AB agerade emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

Briox AB (publ) Johan Nordqvist, vd 
Tel: +46 (0) 706 618 680 
E-post: johan.nordqvist@briox.se 

Briox AB (publ) Johan Rutgersson, Styrelseledamot 
Tel: +46 (0) 708 157 200 
E-post: johan.rutgersson@briox.se

Denna information är sådan information som Briox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022 kl. 19:00 CEST.

Om Briox (publ)
Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö  och är idag listat på NGM Nordic SME.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Briox. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Briox har endast skett genom det informationsmemorandum som Briox offentliggjorde den 16 maj 2022. Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsmemorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Briox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Briox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Briox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Briox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.