23 april 2020

Delårsrapport första kvartalet 2020

Fortsatt tillväxt och expansion för Briox

Briox nettoomsättning ökar under kvartalet med 65% till 1506 tkr (911 tkr Q1 2019), baserat på samma periodiseringsmodell som användes Q1 2019. Enligt ny periodiseringsmodell var nettoomsättningen 1 041 tkr Q1 2020. EBITDA är -4 213 ( -1 932) tkr mot samma period föregående år. Antalet användarlicenser ökade med 54% till 5 272 (3 420 Q1 2019). Briox ARR ökar med 54% till 6,0 mkr (3,90 mkr Q1 2019). Byråerna fortsätter att konvertera kunder till Briox och samtidigt har antalet byråer under Q1 dragits ner till 146 vid kvartalets utgång (151 st Q4 2019). Orsaken till detta är att, det sedan länge planerade och kommunicerade beslutet att avsluta verksamheten i Tyskland och England, genomfördes vid årsskiftet, vilket påverkade att ca 400 användarlicenser försvann. Den verkliga tillväxten av användare i Briox huvudmarknader Finland och Baltikum är därmed närmre 65%.

Nya marknader och lansering av samarbetet med SEB

Under första kvartalet lanserades Briox som planerat i Lettland och Litauen. I Lettland genomfördes lanseringen i SEBs lokaler i Riga den 30 januari. Det var god uppslutning från bland annat flera av de största byråerna i landet. Ett antal av dessa byråer ingår numera i den lokala referensgruppen och byråerna har stöttat Briox i arbetet med att lokalisera Briox till det lettiska språket och att tolka lokala regelverk. I Litauen lanserades Briox den 31 mars. I Vilnius har Briox redan börjat användas av en av de största byråerna i landet, Norian. På grund av Covid-19 har någon publik lansering inte genomförts fysiskt, utan istället har lansering genomförts via digitala möten, telefonmöten, sociala medier, LinkedIn m fl kanaler för att få ut budskapet att Briox nu är ett starkt alternativ också i Litauen. Även i Litauen har bolaget under 2019 byggt upp en lokal referensgrupp som har stöttat Briox i tolkningen av lokala regler och i språkanpassningen. Samarbetsprojektet med SEB i Estland har under kvartalet varit intensivt för att slutföra den tekniska integrationen, men även hur den kommersiella lanseringen i Estland under våren 2020 ska hanteras. Den gemensamma lösningen där Briox finns tillgängligt direkt via SEBs internetbank i Estland släpptes publikt den 27 mars. Initialt är det en mjuklansering och SEB kommer successivt att öka bearbetningen av bankens kunder i SME-segmentet. Då Briox redovisar enligt en ny periodiseringsmodell, vilket kommunicerades i Bokslutskommunikén för 2019, fortsätter bolaget att även visa jämförelsesiffror hur resultatet utvecklas enligt den tidigare periodiseringen. Denna ”dubbla” redovisning kommer att presenteras under hela 2020, för att skapa en rättvis bild av hur verksamheten utvecklas då jämförelsetalen annars avser olika mätmetoder. Detta visas i stapeldiagrammet på sidan 2. Den kostnadsökning som utmärker sig under kvartalet avser personalkostnader. Ökningen sker till följd av ny bemanning av kontoren i Lettland och Litauen, där totalt fyra nya heltidstjänster inom marknad, försäljning och support har tillsats. Detta innebär att hela koncernens organisation nu är etablerad enligt den expansionsplan som beslutades tidigt 2019. Samtidigt fortsätter byråer och slutkunder i Finland och Estland att ansluta sig till Briox. Licenstillväxten på dessa marknader bekräftar tydligt att produkten och de lokala organisationerna nu möter de krav som marknaden ställer och att bolagets erbjudande är konkurrenskraftigt utifrån de lokala förväntningarna. Detta är en viktig del i helheten för Briox - speciellt med tanke på läget i omvärlden våren 2020.   Fredrik Hyltsten VD Briox AB (publ)   Länk till Briox delårsrapport första kvartalet 2020  

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.