15 januari 2016

Extra bolagsstämma i FINT

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan. FINT AB (publ) höll idag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag anta en ny bolagsordning, och därigenom ändra bolagets firma till Briox AB och förändra gränserna för bolagets aktiekapital, samt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag. FINT AB (publ) (”Bolaget”) höll idag bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag anta en ny bolagsordning, innebärande att Bolaget byter firma till Briox AB. Den nya bolagsordningen innebär vidare att gränserna för företagets aktiekapital ändras till lägst 5 940 000 kronor och högst 23 760 000 kronor, fördelat på lägst 540 000 000 stycken aktier och högst 2 160 000 000 stycken aktier. Gränserna för Bolagets aktiekapital var tidigare lägst 1 980 000 kronor och högst 7 920 000 kronor, fördelat på lägst 180 000 000 stycken aktier och högst 720 000 000 stycken aktier. Bolagsstämman beslutade vidare att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag. Aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid fyra aktier ger rätt att teckna tre nya aktier. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är den 10 februari 2016. Teckningskursen är 5 öre per ny aktie. Teckningsperioden löper från och med den 15 februari 2016 till och med den 29 februari 2016. Genom emissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst cirka 4 643 099 kronor och 41 öre genom emission av högst 422 097 219  nya aktier. Bolagets aktiekapital uppgår idag till 6 190 799 kr kronor och 22 öre, fördelat på 562 796 293 aktier. Företrädesemissionen kan komma att medföra en utspädning om maximalt cirka 43 procent av Bolagets aktiekapital och röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter emissionen. Företrädesemissionen är till 84 procent säkrad genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium. Ersättning till de som har lämnat teckningsförbindelser eller avsiktsförklaringar utgår ej. Garanterna erhåller kontant ersättning om tio (10) procent. Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen. Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 11.15 fredagen den 15 januari 2016. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars Karlsson, 0709-611339 Johan Rutgersson, 0708-157200 Camilla Jarnemyr, 0763-454114 FINT AB i korthet FINT AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder förutom i Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.
VIKTIGT MEDDELANDE Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att teckna aktier i FINT AB (publ).
Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepappers-lagarna i en sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.