9 april 2019

Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Briox AB, org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, torsdagen den 9 maj 2019 kl. 10:00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 3 maj 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 3 maj 2019. Anmälan ska göras via e-post till info@briox.se eller skriftligen till Briox AB (publ), att. Fredrik Hyltsten, Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 3 maj 2019, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 3 maj 2018, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.briox.se från och med den 11 april 2019. Förslag till dagordning
 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordningen,
 4. Val av en eller två justeringsmän,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 8. Beslut angående dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöterna och verkställande direktören,
 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode,
 2. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag samt styrelsesuppleanter,
 3. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare,
 4. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
 5. Beslut om emissionsbemyndigande,
 6. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen,
 7. Stämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen består av representanter från de tre största aktieägarna, som tillsammans innehar cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget, samt styrelsens ordförande Johan Rutgersson. Bolagets största aktieägare representeras av Peter Enström, Stockholm Corporate Finance, som också är valberedningens ordförande. Valberedningen har lagt fram följande förslag. Punkt 1: Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att advokat Marcus Nivinger väljs till ordförande vid stämman. Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode Valberedningen föreslår att ett fast arvode om totalt 880 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till den föreslagna ledamoten Jens Collskog utgår därmed ej. Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Punkt 11: Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag samt styrelsesuppleanter Valberedningen föreslår att befintliga funktionärer omväljs för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Johan Rutgersson omväljs till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor). Styrelsens beslutsförslag Punkt 8: Beslut angående dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balans- räkningen Styrelsen föreslår att årets negativa resultat, uppgående till -14 867 TKR, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2018. Punkt 12: Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare För att stärka bolagets finansiella ställning och därmed möjliggöra en fortsatt och ökad satsning, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission av aktier med företrä- desrätt för bolagets aktieägare på följande huvudsakliga villkor. Antal aktier och aktiekapitalets ökning Emissionen omfattar nyemission av högst 5 717 337 aktier. Vid full teckning i emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 6 289 111,332984 kronor. Rätt att teckna aktier Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Om inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid över- teckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen är den 16 maj 2019. Teckningskurs avseende aktie samt grund för teckningskurs För varje tecknad aktie ska erläggas 4,50 kronor. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare baserat på ett bedömt investerarintresse. Teckning och betalning Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom kontant betalning till ett av bolaget anvisat konto inom tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019. För aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter anmäls teckning på särskild teckningslista och betalning erläggs i enlighet med betalningsinstruktioner för sådan teckning. Rätt till utdelning De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Övrigt Bolaget har säkerställt att emissionen blir tecknad till minst 80 procent genom teckningsförbindelser, emissionsgarantier och avsiktsförklaringar. Punkt 13: Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande huvudsakliga villkor. Antal aktier och aktiekapitalets ökning Emissionen omfattar nyemission av högst 2 222 222 aktier. Vid full teckning i emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 2 444 459,993281 kronor. Rätt att teckna aktier och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt  Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en på förhand vidtalad krets av långsiktiga och strategiska investerare i Sverige och utomlands. Vid överteckning kommer anmälningar från långsiktiga och strategiska investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för bolaget att särskilt beaktas. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ett utökat ägande av professionella investerare i bolaget samt för att möjliggöra att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för att säkerställa rörelsekapitalbehovet. Teckningskurs avseende aktier samt grund för teckningskurs För varje tecknad aktie ska erläggas 4,50 kronor. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare baserat på ett bedömt investerarintresse. Teckning och betalning Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista inom tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas kontant till ett av bolaget anvisat konto inom tre bankdagar från det att tecknaren fått besked om tilldelning. Rätt till utdelning De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Övrigt Tecknare har ingått lock up-avtal med bolaget och har sålunda åtagit sig att inte sälja vidare aktier i 180 dagar. Punkt 14: Beslut om emissionsbemyndigande Styrelsen i Briox AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 10 procent av aktiekapitalet, inklusive ökning av aktiekapitalet som sker i samband med utnyttjande av eventuella teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats med utnyttjande av bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. Särskild beslutsmajoritet Giltigt beslut enligt punkt 13 och 14 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Antal aktier och röster i bolaget Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 28 586 689 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägares rätt att begära upplysningar Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Handlingar Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.briox.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.   Stockholm i april 2019 Styrelsen

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.