28 april 2020

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 28 april 2020 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut: a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) Årsstämman beslutade att avräkna årets negativa resultat mot balanserat resultat samt att utdelning inte ska ske. c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 080 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. e) Årsstämman beslutade om omval av Johan Rutgersson och Jens Collskog samt nyval av Helena Westin och Daniel de Sousa. Lars Karlsson har avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Johan Rutgersson. f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget. g) Årsstämman beslutade om att förlänga löptiden med tre år vad gäller rätt till nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner via incitamentsprogram 2017/2020. h) Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma till följd av en kommande lagändring. i) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.   För mer information: Johan Rutgersson Styrelseordförande Briox johan.rutgersson@briox.se +46 708 157 200 Om Briox: Briox erbjuder sina kunder möjligheten att skräddarsy sin egen plattform för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.