28 april 2021

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

28 april 2021

Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 28 april 2021 genom poströstning fattades bland annat följande beslut:

 

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att balansera bolagets förlust i ny räkning, och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2020.

c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 280 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Årsstämman beslutade om omval av Johan Rutgersson, Helena Westin och Daniel de Sousa samt nyval av Mikael Lindblom och Martin Jönsson. Jens Collskog har avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Johan Rutgersson.

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 1 350 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får verkställande direktör Johan Nordqvist och vissa nyckelpersoner inom Briox-koncernen teckna teckningsoptionerna.

h) Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen såvitt avser gränsen för aktiekapitalet till följd av minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust och styrelsen bemyndigades att för registrering anmälan den bolagsordning som stämmer överens med utfallet i de nyemissioner som beslutades av styrelsen den 6 april 2021.

i) Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet för att täcka den ansamlade förlusten och att aktiekapitalet skulle minskas med 36 200 000 kronor utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.

j) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

 

För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Briox
johan.rutgersson@briox.se
+46 708 157 200

Om Briox:
Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och föreningar. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME.

 

Dokument:

Briox – stämmoprotokoll 28 april 2021

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.