11 maj 2023

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 11 maj 2023 kl. 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets förlust mot balanserat resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

d) Årsstämman beslutade att ett oförändrat fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 480 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Årsstämman beslutade om omval av Johan Rutgersson, Helena Westin, Daniel de Sousa, Martin Jönsson, Mikael Lindblom och Erik Hammarberg. Till styrelseordförande omvaldes Erik Hammarberg.

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 1 350 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna tecknas av bolaget för vidare överlåtelse till verkställande direktör Johan Nordqvist och vissa nyckelpersoner inom Briox-koncernen.

h) Årsstämman beslutade om att makulera samtliga teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2022/2025.

i) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital ska genom bemyndigandet kunna ökas med 20 procent.

För mer information

Erik Hammarberg
Styrelseordförande Briox
erik.hammarberg@briox.se
+46 (0)73 324 98 42
 
Om oss

Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.