13 maj 2016

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016 fattades huvudsakligen följande beslut:
  • Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015. Beslutades att årets negativa resultat, uppgående till -21 583 706 kronor, skulle avräknas mot balanserat resultat och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2015.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 i enlighet med revisorns tillstyrkande.
  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
  • Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Beslutades att omvälja Lars Karlsson, Peter Lainevool, Johan Rutgersson och Joakim Lorentzon samt nyvälja Martin Jönsson och Anders Maiqvist till styrelseledamöter. Lars Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PwC som revisor, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades om sammanläggning av bolagets aktier varvid 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 9 848 935. Genom sammanläggningen kommer kvotvärdet ändras från 0,011 SEK till 1,1 SEK per aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas att bestämma avstämningsdagen för sammanläggningen.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 15 procent av aktiekapitalet.
  • Det beslutades att emittera 590 936 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av aktier ska kunna ske från och med den 1 maj 2019 till och med den 31 maj 2019. Teckningskursen ska uppgå till 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 26 april 2016 till och med den 12 maj 2016 noterade betalkurserna, enligt kurslista på Nordic Growth Market, den marknad där bolagets aktie är noterad, för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde).

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.