12 april 2016

Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016

Styrelsen i Briox AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 15.00 hos IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2016; samt senast tisdagen den 10 maj 2016 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Briox AB, ”Årsstämma”, c/o Videum Science Park, 351 96 Växjö eller via e-post till info@briox.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Förslag till dagordning vid årsstämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 13. Val av styrelse och revisor
 14. Beslut om sammanläggning av aktier
 15. Beslut om emissionsbemyndigande
 16. Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören
 17. Avslutande av stämman

Övrigt

Hela kallelsen kommer publiceras på bolagets hemsida www.briox.se under sektionen Investerare och Årsstämma 2016 samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2016. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet den 14 april 2016. Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 10:00 tisdag den 12 april 2016. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Mobil: +46 (0)708157200 E-post: johan.rutgersson@briox.se

Om Briox

BRIOX AB (publ) utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.